Wybitni i znani

Wybitni i znani

ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987)

- uczestnik kampanii wrześniowej, działacz konspiracji, więzień Oświęcimia i innych obozów hitlerowskich; twórca nowatorskich form pracy duszpasterskiej, w tym m.in. metody rekolekcji zamkniętych (Oaza Dzieci Bożych), która w latach sześćdziesiątych rozwinęła się w Ruch Światło – Życie;

prof. dr hab. Henryk Borek (1929-1986)

– językoznawca, historyk kultury i języka polskiego, jeden z najwybitniejszych polskich onomastów; wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu; autor licznych publikacji językoznawczych, w tym m.in. „Język Adama Gdaciusa: przyczynek do dziejów polszczyzny śląskiej” 91962), „Opolszczyzna w świetle nazw miejscowych” (1972), „Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych” (1980), „Hydronimia Odry: wykaz nazw w układzie hydrograficznym” (1983), […]

ks. prof. dr hab. Ireneusz Celary

- kapłan archidiecezji katowickiej, profesor nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego; autor kilkudziesięciu prac z zakresu liturgiki oraz teologii pastoralnej;

prof. dr hab. Bogna Drozdzowska

- lekarz patomorfolog, kierownik Zakładu Patomorfologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego; autorka ponad stu prac naukowych i rozdziałów w podręcznikach dla studentów medycyny i stomatologii;

Bernard Drzyzga (1911-1994)

- kapitan piechoty Wojska Polskiego, Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych; po ucieczce z oflagu w 1942 roku przeniesiony do Organizacji Specjalnych Akcji Bojowych („Osa”, „Kosa”), która i zajmowała się zamachami na wysokich funkcjonariuszy niemieckiego aparatu bezpieczeństwa;

prof. dr hab. Józef Dzielicki

- lekarz, chirurg; profesor Śląskiej Akademii Medycznej (1993), tytuł profesora zwyczajnego przyznany w 2000 r. specjalista z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii klatki piersiowej oraz chirurgii dziecięcej;

Józef Fox

– adwokat, prawnik (studiował na uniwersytetach we Wrocławiu i w Wiedniu ze specjalizacją w prawie międzynarodowym); jako adwokat skupia się w swojej działalności adwokackiej na podstawowych prawach człowieka; w Opolu odbył i ukończył aplikację sędziowska i zdał egzamin radcy prawnego; jako stypendysta Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Austrii ukończył studia z wynikiem bardzo dobrym na renomowanej Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu,

Piotr Guzy (1922-2018)

- prozaik; po kampanii wrześniowej internowany w Rumunii, skąd zbiegł do Francji; walczył w szeregach dywizji generała Maczka we Francji, Belgii i Holandii;

dr inż. Stanisław Hager (1925-2019)

- architekt, urbanista; w latach 1968-1972 oraz 1991-1994 Główny Architekt Miasta Krakowa, główny projektant pierwszego zatwierdzonego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa;

dr hab. Ireneusz Kamiński

– prawnik i socjolog; profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie; sędzia ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu; ekspert prawny Rady Europy w zakresie swobody wypowiedzi oraz wolności mediów, ekspert organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka;

prof. dr hab. Aleksandra Kawczyk-Krupka

- lekarz, pracownik naukowy; autorka ponad 300 prac naukowych, koncentruje się na badaniach klinicznych i podstawowych z zakresu diagnostyki i terapii fotodynamicznej, medycyny fizykalnej oraz chorób wewnętrznych, zwłaszcza schorzeń układu krążenia, w tym miażdżycy naczyń obwodowych, ran przewlekłych, choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń mikrokrążenia;

Donat Kirsch

- pisarz i krytyk literacki; z wykształcenia fizyk, matematyk i informatyk; w 1981 roku wyjechał z Polski i zamieszkał w USA; przed wyjazdem opublikował powieść „Liście croatoana” (1977, nagroda im. W. Macha za debiut prozatorski)

prof. dr hab. Leon Koj (1929-2006)

– filozof, semiotyk, logik, etyk, współtwórca i przedstawiciel logiczno-semiotycznej grupy lubelskiej; autor ponad 90 prac z zakresu semantyki języka naturalnego, logiki, etyki i metafilozofii (m.in. „Semantyka a pragmatyka. Stosunek językoznawstwa i psychologii do semantyki”, „Zasadność pytań”, „Myśl i znak”, „Problemy semiologii logicznej”, „Zdarzeniowa koncepcja znaku”);

prof. dr hab. Arkadiusz Kozubek (1947-2016)

- biochemik, twórca polskiej szkoły liposomowej, kierownik Pracowni Błon Biologicznych Instytutu Biochemii Uniwersytetu Wrocławskiego, po czym objął kierownictwo Zakładu Lipidów i Liposomów Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego;

prof. dr hab. Wacław Kuczmik

– lekarz, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego; specjalista w zakresie miażdżyc tętnic kończyn dolnych; autor prac dotyczących zagadnień leczenia tętniaków aorty; konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii naczyniowej w województwie śląskim; w latach 2012-2014 był prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naukowej; twórca programu społecznej akcji  […]

prof. dr hab. Grażyna Lisowska

- lekarz, specjalistka z zakresu otorynolaryngologii, pracownik Katedry i Oddziału Klinicznego Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego;

prof. Werner Lubos

– artysta plastyk; zajmuje się malarstwem sztalugowym, rzeźbą, ceramiką, metaloplastyką, scenografią i projektowaniem witraży;

Bolesław Lubosz (1928-2001)

– poeta, prozaik, eseista, tłumacz literatury niemieckiej, czeskiej, rosyjskiej i łużyckiej; przez szereg lat zastępca redaktora naczelnego wydawnictwa „Śląsk”, redaktor dwutygodnika „Poglądy” i tygodnika „Panorama”;

prof. dr hab. Ireneusz Malik

geograf, geomorfolog, kierownik Katedry Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, autor kilkudziesięciu prac, uczestnik i kierownik kilkunastu projektów badawczych z zakresu rozwoju rzeźby terenu obszarów górskich,

prof. dr hab. Piotr Miglus

- archeolog i nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu w Heidelbergu; uczestniczył w wykopaliskach na obszarze pałaców islamskiej dynastii Abbasydów oraz w starożytnym mieście Tuttul w Syrii, kierował

prof. dr hab. Jan Miodek

– językoznawca i gramatyk normatywny, były dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego; członek Komitetu Językoznawstwa PAN i Rady Języka Polskiego przy PAN;

dr hab. Marek Ochman

- lekarz, specjalista transplantologii klinicznej i chorób wewnętrznych, pracownik Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

prof. dr hab. inż. Stanisław Osadnik

- absolwent Politechniki Wrocławskiej i jej późniejszy wykładowca; w latach 1992- 2006 kierownik Zakładu Elektroniki Politechniki Wrocławskiej i prodziekan Wydziału; wizytujący profesor w USA oraz na Uniwersytecie Południowego Pacyfiku (Suva, Fiji).

prof. dr hab. Wacław Osadnik

– profesor lingwistyki, literatury i przekładu; wykładowca i badacz na Wydziale Filmu i Literatury Porównawczej oraz na Wydziale Neofilologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Alberta w Edmonton (Kanada);

prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

– specjalista epizootiologii ze szczególnym uwzględnieniem chorób świń, autor licznych publikacji o tej tematyce; kierownik Zakładu Chorób Świń w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach;

prof. dr hab. Marek Piechota

– literaturoznawca, mickiewiczolog, wieloletni kierownik Zakładu Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego;

prof. dr hab. Mariusz Pietruszka

- biofizyk, pracownik naukowy Katedry Fizjologii Roślin na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego; autor ponad pięćdziesięciu prac indeksowanych na liście filadelfijskiej (ogłaszanych m.in. w „European Physical Journal”, „Journal of Theoretical Biology”, „Neuroquantology”, „Journal of Photochemistry and Photobiology”, „General Physiology and Biophysics”); kierownik projektów badawczych PAN, Komitetu Badań Naukowych i Uniwersytetu w Amsterdamie; autor artykułów popularyzujących problematykę systemów operacyjnych oraz grafiki komputerowej;

abp prof. dr hab. Bolesław Pylak (1921-2019)

W czasie okupacji był żołnierzem Batalionów Chłopskich (pseudonim „Kalina”), w 1943 roku uzyskał konspiracyjną maturę; profesor nauk teologicznych,

Christian Skrzyposzek (1943-1999)

– powieściopisarz, dramatopisarz, eseista; po problemach z peerelowską cenzurą w 1969 roku wyjechał do RFN;

ks. prof. dr hab. Remigiusz Sobański (1930-2010)

- profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawie i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalista w zakresie prawa kanonicznego;

prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski

- prawnik, nauczyciel akademicki; autor i współautor podstawowych dla zagadnień prawa gospodarczego podręczników i monografii (m.in. „Prawo gospodarcze publiczne”, „Przedsiębiorstwo publiczne. Problemy prawne”, „Prawo administracyjne. Część materialna”)

prof. dr hab. Zbigniew Szybiński

- specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, endokrynologii i medycyny nuklearnej; pełnił m.in. funkcję kierownika Kliniki Endokrynologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, dyrektora Instytutu Medycyny Wewnętrznej Akademii Medycznej w Krakowie oraz kierownika Ośrodka Współpracującego z WHO przy Klinice Endokrynologii w Krakowie;

Józef Szwed (1929-2006)

- dyrygent, pedagog i kompozytor; w latach 1956-1975 korepetytor i dyrygent w Operze Śląskiej w Bytomiu; od 1970 do 1994 roku pedagog Katowickiej Akademii Muzycznej na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej;

Florian Śmieja (1925-2019)

– emigracyjny poeta, tłumacz, badacz literatury hiszpańskiej; współzałożyciel grupy poetyckiej Kontynenty, współpracował z paryską „Kulturą” i londyńskimi „Wiadomościami”;

dr hab. inż. Eugeniusz Turyk

- profesor nadzwyczajny w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach; zastępca kierownika Zakładu Technologii Spawalniczych;

prof. dr hab. inż. Adam Walanus

– profesor nauk o Ziemi, fizyk, pracownik Katedry Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie;

prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel

– kierownik Zakładu Bibliotekarstwa, Czytelnictwa i Biblioterapii w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu