O to pytacie najczęściej

mar
01

Ile trzeba mieć punktów, żeby się dostać do klasy…

matematyczno-fizycznej, medialno-prawnej, matematyczno-geograficznej, biologiczno-chemicznej, matematyczno-angielskiej?  Nikt, kto chce potraktować Was poważnie, nie jest w stanie udzielić pełnej odpowiedzi na to pytanie. Zależy to od ilości kandydatów i ich punktacji. Ten próg punktowy jest inny w każdym roku i w każdym oddziale. Różnice pomiędzy progami punktowymi w tym samym oddziale w kolejnych latach sięgały nawet osiemnastu […]

DETAIL
mar
01

Czy kolejność złożenia podań wpływa na wynik naboru?

Oczywiście – nie! Kryteriami, które decydują kryteria o naborze są wyłącznie: punktacja za oceny uzyskane w szkole podstawowej za wybrane zajęcia edukacyjne, wynik egzaminu przeprowadzonego w ósmej klasie szkoły podstawowej (podany w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), udział ucznia w finale Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty (potwierdzony wpisem na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej), szczególne osiągnięcia ucznia (naukowe, artystyczne, sportowe co najmniej na szczeblu powiatowym, potwierdzone wpisem na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej), osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej i udział kandydata w wolontariacie (potwierdzone wpisem na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub odpowiednim dokumentem).

DETAIL
mar
01

Ile punktów dostaje się w czasie rekrutacji za sukcesy w matematycznym Kangurze?

Komisje we wszystkich szkołach średnich województwa punktować będą w trakcie rekrutacji osiągnięcia uczniów według zasad ustalonych przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Wśród tych wymagań jest również obowiązek sprawdzenia, czy dany konkurs znajduje się w „Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym” – zob. https://kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-ktore-moga-byc-wymienione-na-swiadectwie-ukonczenia-szkoly-podsta/
Jedną z zasad uwzględnionych w trakcie konstruowania listy punktowanych konkursów była nieobecność na niej konkursów, w których udział uzależniony jest od dokonania opłat.

DETAIL
mar
01

Ilu jest uczniów w grupie na lekcjach angielskiego w Staszicu?

Każdą klasę składającą się z więcej niż 24 uczniów dzielimy na dwie grupy: średniozaawansowaną i zaawansowaną. Podstawą przydziału do danej grupy jest wynik z języka angielskiego na egzaminie ósmoklasisty.

DETAIL
mar
01

Czy po naborze można zmienić wybór klasy?

To trudne pytanie. Na pewno warto się zastanowić nad tym, jakie przedmioty są dla Ciebie ważne i z którymi łączysz swoją przyszłość.
Wśród obecnych uczniów Staszica znajdziecie takich, którym zezwolono na zmianę, ale zmian takich może być ograniczona liczba. Przy podejmowaniu decyzji istotną była liczba punktów, którą uczeń zdobył w trakcie naboru. Łatwiej dokonać takiej zmiany, gdy ktoś miał wystarczającą ilość punktów, aby dostać się do klasy, do której zamierza się przenieść. Trudniej, jeżeli miał tych punktów znacząco mniej – nie byłoby to sprawiedliwe wobec pozostałych kandydatów. Warto więc wykorzystać czas, który pozostał do podjęcia decyzji, żeby przemyśleć swoje życiowe plany…

DETAIL
mar
01

Jakich języków obcych uczymy się w Staszicu?

Głównym językiem obcym jest – oczywiście – angielski. W klasie z rozszerzonym nauczaniem matematyki i języka angielskiego uczymy go – co też oczywiste – na poziomie rozszerzonym. Ale i w pozostałych oddziałach znacząca większość absolwentów przystępuje do egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.
Drugi język obcy wybiera kandydat. Umożliwiamy wybór pomiędzy językiem niemieckim a językiem włoskim. Języka niemieckiego mogą uczyć się uczniowie, którzy rozpoczęli jego naukę w szkole podstawowej. Języka włoskiego uczymy od podstaw (tych, którzy nie uczyli się go w szkole podstawowej) lub jako kontynuację nauki ze szkoły podstawowej.
Od czterech lat w formie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych zainteresowani uczęszczają na zajęcia łaciny.

DETAIL