Czy kolejność złożenia podań wpływa na wynik naboru?

Czy kolejność złożenia podań wpływa na wynik naboru?

Oczywiście – nie! Kryteriami, które decydują kryteria o naborze są wyłącznie: punktacja za oceny uzyskane w szkole podstawowej za wybrane zajęcia edukacyjne, wynik egzaminu przeprowadzonego w ósmej klasie szkoły podstawowej (podany w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), udział ucznia w finale Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty (potwierdzony wpisem na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej), szczególne osiągnięcia ucznia (naukowe, artystyczne, sportowe co najmniej na szczeblu powiatowym, potwierdzone wpisem na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej), osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej i udział kandydata w wolontariacie (potwierdzone wpisem na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub odpowiednim dokumentem).