Kryteria rekrutacji

Kryteria rekrutacji

 1. Rekrutację do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2022 poz. 2431), Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148).
 2. Rekrutacja uczniów odbywa się w ramach zintegrowanego systemu rekrutacji elektronicznej obowiązującego w województwie śląskim.
 3. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Liceum — decydują kryteria uwzględniające:
  a) punktację za oceny uzyskane w szkole podstawowej za wybrane zajęcia edukacyjne,
  b) wynik egzaminu przeprowadzonego w ósmej klasie szkoły podstawowej podany w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,
  c) udział ucznia w finale Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty potwierdzony wpisem na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
  d) szczególne naukowe, artystyczne, sportowe i inne osiągnięcia ucznia co najmniej na szczeblu powiatowym, potwierdzone wpisem na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
  e) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej i udział kandydata w wolontariacie (potwierdzone wpisem na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub odpowiednim dokumentem). 
 1. Do wybranego oddziału Liceum są przyjmowani absolwenci szkoły podstawowej w kolejności wynikającej z osiągniętego wyniku aż do wyczerpania limitu wolnych miejsc.
 2. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim organizowanych lub wskazanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu są przyjmowani do Liceum w pierwszej kolejności.
 3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przyjmowani są do Liceum w pierwszej kolejności.
 4. Planuje się utworzenie oddziałów o następujących rozszerzeniach przedmiotowych:
Rozszerzenie przedmiotowePrzedmioty z rozszerzonym programem nauczania
matematyczno-fizycznematematyka, fizyka
matematyczno-anglistycznematematyka, język angielski
medialno-prawne (humanistyczne)język polski, historia
biologiczno-chemicznebiologia, chemia
 1. Ustala się następujące przedmioty punktowane do poszczególnych rozszerzeń:
  a) w rozszerzeniu matematyczno-fizycznym – język polski, matematyka, język angielski, fizyka lub chemia;
  b) w rozszerzeniu matematyczno-anglistycznym – język polski, matematyka, język angielski, historia lub geografia lub fizyka;  
  c) w rozszerzeniu medialno-prawnym (humanistycznym) – język polski, matematyka, historia, język angielski lub geografia;
  d) w rozszerzeniu biologiczno-chemicznym – język polski, matematyka, biologia, chemia.
 2. Obowiązują następujące szczegółowe kryteria przyznawania punktów za osiągnięcia uzyskane w szkole podstawowej oraz szczególne osiągnięcia ucznia:

KRYTERIUM

PUNKTACJA SZCZEGÓŁOWA

PUNKTACJA MAKSYMALNA

za oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i wybranych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

72 punkty

 

Język polski

 

DOPUSZCZAJĄCY – 2 punkty

18 punktów

DOSTATECZNY – 8 punktów

DOBRY – 14 punktów

BARDZO DOBRY – 17 punktów

CELUJĄCY – 18 punktów

 

Matematyka

 

DOPUSZCZAJĄCY – 2 punkty

18 punktów

DOSTATECZNY – 8 punktów

DOBRY – 14 punktów

BARDZO DOBRY – 17 punktów

CELUJĄCY – 18 punktów

 

Język angielski

 

DOPUSZCZAJĄCY – 2 punkty

18 punktów

DOSTATECZNY – 8 punktów

DOBRY – 14 punktów

BARDZO DOBRY – 17 punktów

CELUJĄCY – 18 punktów

 

Wybrane (określone dla poszczególnych oddziałów w punkcie 6) obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

DOPUSZCZAJĄCY – 2 punkty

18 punktów

DOSTATECZNY – 8 punktów

DOBRY – 14 punktów

BARDZO DOBRY – 17 punktów

CELUJĄCY – 18 punktów

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 punktów

Zaangażowanie w aktywność społeczną na rzecz środowiska, w szczególności z formie wolontariatu

3 punkty

 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.

 

18 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem zorganizowanym przez kuratora oświaty:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,
– dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,
– dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt,
– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,
– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt,
– tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – 4 punkty,
b) krajowym – 3 punkty,
c) wojewódzkim – 2 punkty,
d) powiatowym – 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych powyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Egzamin ósmoklasisty

100 punktów

Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

Język polski

0,35 punktu za każdy uzyskany procent

35 punktów

Matematyka

0,35 punktu za każdy uzyskany procent

35 punktów

Język obcy nowożytny

0,3 punktu za każdy uzyskany procent

30 punktów

Absolwentom zwolnionym przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, z egzaminu ósmoklasisty lub obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty lub danej części egzaminu ósmoklasisty oraz absolwentom zwolnionym przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty lub dana część egzaminu ósmoklasisty, których dotyczy zwolnienie, według wzoru:

Język polski

DOPUSZCZAJĄCY – 10 punktów

35 punktów

DOSTATECZNY – 15 punktów

DOBRY – 25 punktów

BARDZO DOBRY –  30 punktów

CELUJĄCY – 35 punktów

Matematyka

DOPUSZCZAJĄCY – 10 punktów

35 punktów

DOSTATECZNY – 15 punktów

DOBRY – 25 punktów

BARDZO DOBRY –  30 punktów

CELUJĄCY – 35 punktów

Język obcy nowożytny

DOPUSZCZAJĄCY – 5 punktów

30 punktów

DOSTATECZNY – 10 punktów

DOBRY – 20 punktów

BARDZO DOBRY –  25 punktów

CELUJĄCY – 30 punktów

Maksymalna możliwa liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

200 punktów

 1. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą równorzędną polskiej szkole podstawowej przyjmowani są do Liceum na podstawie dokumentów wynikających z odrębnych przepisów. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej
 2. Przy przyjmowaniu do Liceum, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, pierwszeństwo mają:
  a) kandydaci z rodzin wielodzietnych,
  b) kandydaci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności,
  c) kandydaci, których co najmniej jeden z rodziców /prawnych opiekunów/ lub jedno z rodzeństwa posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
  d) kandydaci wychowywani przez jednego rodzica,
  e) kandydaci objęci pieczą zastępczą.
 3. W przypadku niewyczerpania limitu wolnych miejsc do klas pierwszych, przeprowadza się rekrutację uzupełniającą w terminie ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej o przyjęciu do Liceum decyduje dyrektor.
 4. Zestaw dokumentów złożonych przez ucznia ubiegającego się o przyjęcie do szkoły zawiera:
  a) wydruk komputerowy prawidłowo wypełnionego podania o przyjęcie do liceum (dostarczony w okresie od 13 maja do 17 czerwca 2024 roku do godz. 15.00),
  b) świadectwo ukończenia klasy ósmej szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów ex-aequo, które wymienione są we wniosku kandydata (dostarczone w okresie od 21 czerwca do 5 lipca 2024 roku do godz. 15.00),
  c) dwa zdjęcia legitymacyjne opisane z tyłu imieniem i nazwiskiem (dostarczone przed rozpoczęciem roku szkolnego 2024/2025).
 5. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 6. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od daty wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 7. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Odwołaniem od rozstrzygnięcia dyrektora szkoły jest skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.