Józef Fox

Józef Fox

– adwokat, prawnik  (studiował na  uniwersytetach we Wrocławiu i w Wiedniu ze specjalizacją w prawie międzynarodowym); jako adwokat skupia się w swojej działalności adwokackiej  na podstawowych prawach człowieka; w Opolu odbył i ukończył aplikację sędziowska i zdał egzamin radcy prawnego; jako stypendysta  Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Austrii ukończył  studia z wynikiem  bardzo dobrym  na renomowanej Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu, jego  praca dyplomowa pt. „Der Abschluß von völkerrechtlichen Verträgen in Polen in der Zeit 1918 bis in die Gegenwart“  została zakwalifikowana  w Austrii  do publikacji; ukończył  postgraduate study jako  financial controller  na Uniwersytecie Gospodarczym w Wiedniu,  zaś w Berufsförderungsinstitut w Wiedniu uzyskał po złożonym egzaminie tytuł księgowego; posiadał pełnomocnictwo 13 organizacji śląskich do ich reprezentowania; prowadził jako pierwszy adwokat w sądach polskich 5 procesów m.in. w sprawie prawa do zrzeszania się osób deklarujących przynależność do narodowości śląskiej i uznania śląskiej tożsamości etnicznej i języka śląskiego jako regionalnego w celu nadania tożsamości śląskiej charakteru podmiotowego mając na uwadze m.in. element godności człowieka, która została zapisana w art. 30 Konstytucji RP następująco: „Przyrodzona  i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i  obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”.  Zdaniem mec. Foxa mniejszość etniczna  bez przyznania jej formalno-prawnej podmiotowości jest przedmiotem polityczno-gospodarczych zabiegów prowadzących w konsekwencji do jej etnicznego wykorzenienia. Zamierzona ich kontynuacja przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu z powodów faktycznych zagrożeń okazała się niemożliwa.

Po szesnastu latach starań od pierwszego wniosku  w sprawie zrzeszania się osób deklarujących przynależność do Ludności Narodowości śląskiej  (ZLNŚ) złożonego w Sądzie w Katowicach, Sąd  Okręgowy w Opolu orzeczeniem z dnia 7 września 2012 r., sygn. akt VI Ga 118/12,  orzekł o legalności Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej i legalności zrzeszania się  ludności deklarującej przynależność do narodowości śląskiej. Przedmiotowe orzeczenie Sądu  Okręgowego w Opolu z dnia 7 września 2012 r., sygn. akt VI Ga o  legalności Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej i legalności zrzeszania się  ludności deklarującej przynależność do narodowości śląskiej, jako pierwsze historyczne  postanowienie Sądu w RP  stało się prawomocne.  Sąd Najwyższy RP orzeczeniem z dnia  5 grudnia 2013 r. uchylił ww. orzeczenie Sądu Okręgowego w Opolu  z dnia 7 września 2012 r sygn. akt VI Ga 118/12. Mecenasowi Foxowi odebrano pełnomocnictwo  w sprawie dalszego reprezentowania Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej i składania w jego imieniu kasacji do Sądu Najwyższego i w  dalszej konsekwencji skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu. Mecenasowi Foxowi został nadany  przez Stowarzyszenie Osób Narodowości  Śląskiej dyplom honorowego członkostwa nr 1 z dnia 15.12.2012 r.  za ogromny wkład w działalność Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej. Wywiad prasowy przeprowadzony przez dr. Michała Smolorza  z mec. Foxem i  opublikowany  w „Gazecie Wyborczej” nosił tytuł „Adwokat  Ślązaków“, a  wywiad prasowy przeprowadzony przez Dariusza Dyrdę  z mec. Foxem i  opublikowanym  w „Ślunskim Cajtungu” nosi tytuł „Adwokat  śląskiej  sprawy“.

Prowadził jako pierwszy adwokat historyczny proces poprzez wszystkie instancje sądowe RP  w sprawie wywózki Ślązaków w roku 1945 do ZSRR z kwalifikacją prawną z art. 118a Kodeksu Karnego RP dotyczącą zbrodni przeciwko ludzkości i z tym związanej odpowiedzialności cywilnej Skarbu Państwa RP  na podstawie art. 417 kodeksu cywilnego RP;  ww. przedmiotowe procesy zostały udokumentowane w dwutomowym wydaniu i znalazły miejsce m.in. we wszystkich bibliotekach uniwersyteckich w Polsce, jak też w Uniwersytecie w Wiedniu, Londynie, Kongresie USA w Waszyngtonie i St. Andrews w Szkocji i w II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Tarnowskich Górach. W ocenie mec. Foxa sprawa etniczna Górnoślązaków jest jedną  z największych historycznych tragedii  w  Europie. W wyniku jego usilnych starań doszło do otwarcia Konsulatu Republiki Austrii w Katowicach, który de facto sam prowadził; z jego inicjatywy  i dzięki poparciu Dziekana Śląskiej Izby Adwokackiej w Katowicach  mec. Romana Kusza i Prezydenta seniora Europejskiej Federacji Izb Adwokackich  i Dziekana seniora Okręgowej Izby Adwokackiej w Wiedniu mec. Michaela Auer Śląska Izba Adwokacka w Katowicach stała się członkiem  Europejskiej Federacji Izb Adwokackich i zawarto też umowy kooperacyjne pomiędzy Śląska Izbą Adwokacka w Katowicach a  Okręgowymi Izbami Adwokackimi w Wiedniu i Austrii Dolnej w Sankt Poelten.   Mec. Józef Fox reprezentował Śląska Izbę Adwokacką w Katowicach na 10 międzynarodowych kongresach prawniczych (Europejskiej Federacji Izb Adwokackich i  New York State Bar Association),  tj.  w Wiedniu, Bilbao, Krakowie (EBF), Krakowie (New York State Bar Association) ,  Strasbourgu, Luksemburgu, Hadze, Londynie,  Bolonii i  Barcelonie. Planowana praca doktorska pt. „ Die polnische Verfassung vom 3 Mai 1791. Hintergründe der Entstehung und Ausserkraftsetzung. Stellung Polens im Zeitalter der Aufklärung”  pisaną na Uniwersytecie w Frankfurcie nad Menem i Uniwersytecie w Wiedniu  została w zasadzie na Uniwersytecie Wiedeńskim dopuszczona do przewodu doktorskiego, ale nie została zakończona przewodem doktorskim z powodów czasowych i nowych wyzwań. Obecnie jej wydanie w języku niemieckim znajduje się w druku w międzynarodowym wydawnictwie Peter Lang Verlag w Bernie i Berlinie.

W wyniku usilnych starać mec. Foxa doszło do podpisania umów kooperacyjnych pomiędzy Gminą i Parafią Rzymsko-Katolicką w Wolfsgraben i szkołami w Purkersdorf (Austria Dolna, Lasek Wiedeński) a Gminą Kolonowskie (miejsce urodzenia mec. Foxa) i szkołą w Kolonowskiej i  Parafią  Rzymsko-Katolicką w Kolonowskiej, pow. Strzelce Opolskie. Dalszym wynikiem  starań mec. Foxa jest – poprzez wsparcie Rządu Austrii Dolnej – przystąpienie  Gminy i szkoły w Kolonowskiej (jako pierwszych  w Polsce) do Europejskiego Sojuszu Klimatycznego. Mec. Fox po usilnych staraniach doprowadził do wpisu historycznego osiedla robotniczego i byłej kaplicy kościelnej   w Boruszowicach na listę zabytków. Jako mieszkaniec Gminy Tworóg i Hanuska aktywnie staje po stronie prawa, interesu publicznego i  osób, które szukają prawnego wsparcia.

Mecenas Fox jest z głębokiego przekonania  zwolennikiem Unii Europejskiej,  jako organizacji wspólnych europejskich wartości i dialogu, kompromisu i szukania rozwiązań polityczno-społecznych  opartych na zasadach dialogu  polityczno-prawnego. jak też  trójpodziału władz i przestrzegania  zasady pacta sunt servanda. Jego życie zawodowe wiodło go poprzez Opole, Wiedeń, Londyn, Moskwę, Linz, Gliwice, Pragę czeską i Katowice. Językiem jego serca jest język śloński, którym posługuje się na co dzień (jako być może jedyny śląski adwokat) i który traktuje jako jeden z dowodów pielęgnowania tożsamości ślońskiej swoich przodków. Mec. Fox w przedmiotowych wystąpieniach  sądowych w sprawach śląskich kończył swoją adwokacką mowę następującymi słowami: „W imieniu np. Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej  i wszystkich Ślązaków jako obywateli RP  a także  w moim własnym imieniu skłaniam się wobec Polski i Polaków  z wyrazami głębokiego szacunku. Życzymy Polsce i Polakom życia w pokoju, demokracji i sprawiedliwości społecznej.”