Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

   II LO IM. STANISŁAWA  STASZICA  W  TARNOWSKICH GÓRACH

 

 

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny ma dopomóc uczniom w osiągnięciu harmonijnego     i wszechstronnego rozwoju poprzez tworzenie w szkole atmosfery sprzyjającej kształtowaniu się zdolności krytycznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów, umiejętności współdziałania w grupie, poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, umiejętności dokonywania wyboru oraz wyrażania własnych emocji  i radzenia sobie z nimi.

Priorytety programu na rok szkolny 2023/2024 ustalone zostały w wyniku ewaluacji pracy szkoły oraz diagnozy potrzeb i oczekiwań społeczności szkolnej.

Zadania priorytetowe na rok szkolny 2023/2024:

  • Integracja uczniów w poczuciu bezpieczeństwa, w oparciu o zasady poszanowania godności i równości praw. Kształtowanie u uczniów i uczennic postaw umożliwiających odpowiedzialne funkcjonowanie w grupie.
  • Kształtowanie u uczniów i uczennic skutecznych sposobów radzenia sobie z konsekwencjami funkcjonowania w przestrzeni warunkowanej przez nowe media i sytuacje kryzysowe.

 

 

Obszar

 

Zadania szkoły
 

Założenia aksjologiczne

– wspieranie  uczniów i uczennic w wyznaczaniu i realizacji celów życiowych w duchu szacunku dla innych,

– rozwijanie poczucia przynależności do wspólnot lokalnej, narodowej i europejskiej oraz poczucia odpowiedzialności obywatelskiej,

– kształtowanie postawy refleksyjnej wobec kulturowego otoczenia, umożliwiającej świadome i odpowiedzialne mierzenie się z wyzwaniami współczesności,

– uświadamianie roli dziedzictwa historyczno-kulturowego w procesie kształtowania tożsamości jednostki,

– kształtowanie postawy ciekawości poznawczej oraz szacunku wobec historycznej prawdy,

– wdrażanie uczniów i uczennic do roli członka/członkini społeczeństwa obywatelskiego poprzez umożliwienie im rozszerzenia postawy aktywnej, również na pole działań ogólnospołecznych i ogólnoludzkich,

– kształtowanie postaw alternatywnych wobec konsumpcyjnego stylu życia,

– wprowadzanie elementów edukacji międzykulturowej, w tym poszerzanie wiedzy na temat obszaru kulturowego, w którym uczeń żyje (wraz z takimi jego konsekwencjami, jak religia, sztuka, system wartości) przy jednoczesnym uświadamianiu istnienia alternatywnych obszarów i systemów kulturowych;

 

Rozwój społeczny

– integrowanie zespołu klasowego , tworzenie pozytywnego klimatu emocjonalnego w grupie,

– integrowanie uczniów i uczennic klas pierwszych ze społecznością starszych klas,

– promowanie otwartości w życiu społecznym,  w tym wolontariatu oraz poczucia odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych,

– wdrażanie do samorządności i uczestnictwa w demokratycznym życiu społecznym oraz rozwiązywania problemów o charakterze społecznym,

– przekazywanie informacji na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów dotyczących zażywania środków psychoaktywnych oraz  obowiązujących procedur postępowania,

– przekazywanie informacji na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów dotyczących aktywności w sieci,

– wspieranie rozwoju edukacyjnego i zawodowego ucznia,

-systematyczne doskonalenie się nauczycieli w zakresie kompetencji wychowawczych, pracy z grupą, podmiotowych relacji z uczniami;

 

Rozwój emocjonalny

– pomoc w samopoznaniu, samoocenie oraz  akceptacji siebie,

– kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,  

– pomoc w określaniu i nazywaniu uczuć, stanów psychicznych oraz w kształtowaniu umiejętności życiowych, w szczególności  samokontroli i  radzenia sobie ze stresem,

– rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych, w tym empatii, asertywności,                                            

–  kształtowanie krytycznego myślenia  oraz wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi,

– profilaktyka uzależnień cywilizacyjnych, w tym przedstawienie narzędzi i metod obrony przed zagrożeniami związanymi z komunikacją internetową;

 

Rozwój intelektualny

– budzenie ciekawości poznawczej,

– pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji , talentów i ich twórczym wykorzystaniu,

– rozwijanie umiejętności krytycznego i twórczego myślenia,

– kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji,

– kształtowanie umiejętności selekcji, syntezy i analizy źródeł wiedzy,

– przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, przynależności i satysfakcji życiowej,

– poszerzanie wiedzy na temat  prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego młodzieży oraz rozpoznawania przez nauczycieli i rodziców wczesnych objawów używania środków  psychoaktywnych;

 

Rozwój zdrowotny

– kształtowanie wśród uczniów postaw promujących zdrowy styl życia oraz podejmowanie zachowań prozdrowotnych,

– propagowanie aktywnych sposobów wypoczynku i spędzania czasu wolnego,

– realizowanie  programów profilaktycznych i dotyczących promocji zdrowia,

– uświadamianie zagrożeń związanych z nałogami i uzależnieniami,

– udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej, a także informacji na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów dotyczących zażywania środków psychoaktywnych