Profesor Miodek wyróżniony

Profesor Miodek wyróżniony

Profesorowi Janowi Miodkowi (absolwentowi naszego liceum z roku 1963) podczas Środowiskowej Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024 Uczelni Wrocławskich wręczono Wrocławską Nagrodę Naukową. Nagroda przyznawana jest mistrzom wrocławskiego środowiska naukowego, których „interdyscyplinarne dokonania przyczyniają się do integracji społeczności akademickiej i artystycznej”.

W laudacji rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Robert Olkiewicz mówił: „W czasach wąskich specjalizacji naukowych zachwyca wszechstronność zainteresowań badawczych Profesora, który potrafi łączyć wiedzę o historii i współczesności polszczyzny, zajmuje się językiem ogólnym i jego odmianami regionalnymi, wypowiada się na temat cech systemowych polszczyzny i jej uwarunkowań kulturowych, socjologicznych, psycholingwistycznych, analizuje nazwy własne i pospolite. Jest autorem ponad siedmiuset publikacji naukowych i niezliczonych wykładów, które dotyczą fonetyki, słowotwórstwa, morfologii, leksykologii, frazeologii, składni, interpunkcji, ortografii, kultury języka polskiego oraz zróżnicowania stylistycznego polszczyzny. Dzięki tej wszechstronności, uważności i otwartości na problemy językowe zawsze postrzegany jest jako autorytet językowy, ale także baczny obserwator przemian języka polskiego, porywający mówca i popularyzator pięknej polszczyzny. (…) dla kolejnych pokoleń uczonych jest najlepszym uosobieniem idei nauki dla społeczeństwa i potwierdzeniem, że o najtrudniejszych zagadnieniach naukowych można mówić tak jasno, że nawet rozwój jerów czy zagadnienia łączliwości syntaktycznej mogą się stać przedmiotem interdyscyplinarnej dyskusji o historii języka czy mechanizmach współczesnej komunikacji”.