Terminarz

Terminarz

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

Od 17 maja do 21 czerwca 2021 r.  (do godz. 15.00) kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. (do godz. 15.00) – termin dostarczenia do liceum świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz termin złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.

22 lipca 2021 r. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. (do godz. 15.00) – rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia kandydata do liceum poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, jeżeli nie zostały dostarczone we wcześniejszym terminie.

2 sierpnia 2021 r. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.