Kryteria naboru

Kryteria naboru

 1. Rekrutację do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737), Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148).
 2. Rekrutacja uczniów odbywa się w ramach zintegrowanego systemu rekrutacji elektronicznej obowiązującego w województwie śląskim.
 3. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Liceum — decydują kryteria uwzględniające: a) punktację za oceny uzyskane w szkole podstawowej za wybrane zajęcia edukacyjne, b) wynik egzaminu przeprowadzonego w ósmej klasie szkoły podstawowej podany w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, c) udział ucznia w finale Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty potwierdzony wpisem na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, d) szczególne naukowe, artystyczne, sportowe i inne osiągnięcia ucznia co najmniej na szczeblu powiatowym, potwierdzone wpisem na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, e) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej i udział kandydata w wolontariacie (potwierdzone wpisem na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub odpowiednim dokumentem).
 1. Do wybranego oddziału Liceum są przyjmowani absolwenci szkoły podstawowej w kolejności wynikającej z osiągniętego wyniku aż do wyczerpania limitu wolnych miejsc.
 2. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim organizowanych lub wskazanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu są przyjmowani do Liceum w pierwszej kolejności.
 3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przyjmowani są do Liceum w pierwszej kolejności.
 4. Planuje się utworzenie oddziałów o następujących rozszerzeniach przedmiotowych:
Rozszerzenie przedmiotowe Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania Przedmioty uzupełniające
Oddział matematyczno-fizyczny matematyka, fizyka matematyka politechniczna
Oddział medialno-prawny język polski, historia Analiza dzieł filmowych i plastycznych, wiedza o mediach
Oddział matematyczno-geograficzny matematyka, geografia  
Oddział biologiczno-chemiczny biologia, chemia  
Oddział z rozszerzonym nauczaniem języka angielskiego i matematyki matematyka, język angielski  
 1. Ustala się następujące przedmioty punktowane do poszczególnych oddziałów: a) w oddziale matematyczno-fizycznym – język polski, matematyka, fizyka, język angielski, b) w oddziale medialno-prawnym – język polski, matematyka, historia, język angielski, c) w oddziale matematyczno-geograficznym –  język polski, matematyka, geografia, język angielski, d) w oddziale biologiczno-chemicznym – język polski, matematyka, biologia, chemia, e) w oddziale o rozszerzonym nauczaniu języka angielskiego i matematyki – język polski, matematyka, język angielski, historia lub geografia lub fizyka.
 2. Obowiązują następujące szczegółowe kryteria przyznawania punktów za osiągnięcia uzyskane w szkole podstawowej oraz szczególne osiągnięcia ucznia:
KRYTERIUM PUNKTACJA SZCZEGÓŁOWA PUNKTACJA MAKSYMALNA
za oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i wybranych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 72 punkty
Język polski DOPUSZCZAJĄCY – 2 punkty 18 punktów
DOSTATECZNY – 8 punktów
DOBRY – 14 punktów
BARDZO DOBRY – 17 punktów
CELUJĄCY – 18 punktów
Matematyka DOPUSZCZAJĄCY – 2 punkty 18 punktów
DOSTATECZNY – 8 punktów
DOBRY – 14 punktów
BARDZO DOBRY – 17 punktów
CELUJĄCY – 18 punktów
Język angielski DOPUSZCZAJĄCY – 2 punkty 18 punktów
DOSTATECZNY – 8 punktów
DOBRY – 14 punktów
BARDZO DOBRY – 17 punktów
CELUJĄCY – 18 punktów
Wybrane (określone dla poszczególnych oddziałów w punkcie 6) obowiązkowe zajęcia edukacyjne DOPUSZCZAJĄCY – 2 punkty 18 punktów
DOSTATECZNY – 8 punktów
DOBRY – 14 punktów
BARDZO DOBRY – 17 punktów
CELUJĄCY – 18 punktów
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów, c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.               18 punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem zorganizowanym przez kuratora oświaty: a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów, c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów, c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty.
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty: – dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt, – dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt, – dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt, – tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt, – tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt, – tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: a) międzynarodowym – 4 punkty, b) krajowym – 3 punkty, c) wojewódzkim – 2 punkty, d) powiatowym – 1 punkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych powyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
Egzamin ósmoklasisty 100 punktów
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
Język polski 0,35 punktu za każdy uzyskany procent 35 punktów
Matematyka 0,35 punktu za każdy uzyskany procent 35 punktów
Język obcy nowożytny 0,3 punktu za każdy uzyskany procent 30 punktów
Absolwentom zwolnionym przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, z egzaminu ósmoklasisty lub obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty lub danej części egzaminu ósmoklasisty oraz absolwentom zwolnionym przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty lub dana część egzaminu ósmoklasisty, których dotyczy zwolnienie, według wzoru:
Język polski DOPUSZCZAJĄCY – 10 punktów 35 punktów
DOSTATECZNY – 15 punktów
DOBRY – 25 punktów
BARDZO DOBRY –  30 punktów
CELUJĄCY – 35 punktów
Matematyka DOPUSZCZAJĄCY – 10 punktów 35 punktów
DOSTATECZNY – 15 punktów
DOBRY – 25 punktów
BARDZO DOBRY –  30 punktów
CELUJĄCY – 35 punktów
Język obcy nowożytny DOPUSZCZAJĄCY – 5 punktów 30 punktów
DOSTATECZNY – 10 punktów
DOBRY – 20 punktów
BARDZO DOBRY –  25 punktów
CELUJĄCY – 30 punktów
Maksymalna możliwa liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji
  200 punktów
 1. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą równorzędną polskiej szkole podstawowej przyjmowani są do Liceum na podstawie dokumentów wynikających z odrębnych przepisów.
 2. Przy przyjmowaniu do Liceum, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, pierwszeństwo mają: a) kandydaci z rodzin wielodzietnych, b) kandydaci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, c) kandydaci, których co najmniej jeden z rodziców /prawnych opiekunów/ lub jedno z rodzeństwa posiada orzeczenie o niepełnosprawności, d) kandydaci wychowywani przez jednego rodzica, e) kandydaci objęci pieczą zastępczą.
 3. W przypadku niewyczerpania limitu wolnych miejsc do klas pierwszych, przeprowadza się rekrutację uzupełniającą w terminie ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej o przyjęciu do Liceum decyduje dyrektor.
 4. Zestaw dokumentów złożonych przez ucznia ubiegającego się o przyjęcie do szkoły zawiera: a) wydruk komputerowy prawidłowo wypełnionego podania o przyjęcie do liceum (dostarczony w okresie od 11 maja do 23 czerwca 2020 roku), b) świadectwo ukończenia klasy ósmej szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmoklasisty, dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów ex-aequo, które wymienione są we wniosku kandydata (dostarczone w okresie od 26 czerwca do 30 czerwca 2020 roku), c) dwa zdjęcia legitymacyjne opisane z tyłu imieniem i nazwiskiem (dostarczone przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021).
 5. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 6. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od daty wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 7. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Odwołaniem od rozstrzygnięcia dyrektora szkoły jest skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.