W czasie nauczania hybrydowego

W czasie nauczania hybrydowego

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo!

Przedstawiamy zasady obowiązujące w naszym liceum w trakcie nauczania hybrydowego:

 1. Od 19 października 2020 roku nauka w II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica prowadzona jest w trybie hybrydowym.
 2. Wszystkie zamieszczone poniżej ustalenia podlegają stałemu monitoringowi i mogą być modyfikowane ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i rzetelność procesu nauczania (w tym zwłaszcza przygotowania do egzaminu maturalnego).
 3. W tygodniu od 19 października do 23 października w zajęciach stacjonarnych (w szkole) uczestniczą uczniowie klas trzecich i drugich, którzy ukończyli gimnazjum. Uczniowie klas pierwszych i drugich, którzy ukończyli szkołę podstawową uczestniczą w zajęciach w trybie zdalnym.
 4. Dyrektor szkoły zobowiązuje wychowawców oddziałów do przekazania uczniom oraz rodzicom/opiekunom prawnym uczniów informacji o organizacji procesu edukacji hybrydowej i zdalnej w II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica.
 5. Formy kształcenia zdalnego dzielimy na synchroniczne, interaktywne (uczniowie i nauczyciel pracują w tym samym czasie, prowadząc komunikację w czasie rzeczywistym) oraz asynchroniczne (uczniowie przyswajają wiedzę, realizują zadane ćwiczenia, wypełniają testy przekazane im przez nauczyciela).
 6. Nauczyciele prowadzą zajęcia w formie synchronicznej i asynchronicznej.
 7. Zajęcia z wykorzystaniem narzędzi do wideokonferencji (ZOOM, Skype, Cisco Webex, Microsoft Teams) nauczyciele prowadzą z częstotliwością uzależnioną od tygodniowej liczby godzin nauczania danego przedmiotu, tj.
 8. w przypadku przedmiotów nauczanych w liczbie 1 lekcji tygodniowo – co drugi tydzień nauczania zdalnego;
 9. w przypadku przedmiotów nauczanych w liczbie 2-3 lekcji tygodniowo – co najmniej raz w tygodniu;
 10. w przypadku przedmiotów nauczanych w liczbie 3-4 lekcji tygodniowo – co najmniej dwa razy w tygodniu;
 11. w przypadku przedmiotów nauczanych w liczbie 6-8 lekcji tygodniowo – co najmniej 3 razy w tygodniu.
 12. Wideokonferencje odbywają się w terminach wynikających ze stałego planu zajęć obowiązującego w szkole. Odpowiedzialny za stworzenie szczegółowego harmonogramu wideokonferencji i przekazanie harmonogramu uczniom i rodzicom jest wychowawca oddziału. W pierwszym tygodniu nauczania hybrydowego harmonogram wideokonferencji stworzony zostanie w poniedziałek 19 października. Harmonogramy wideokonferencji w kolejnych tygodniach przekazywane będą uczniom i ich rodzicom w sobotę poprzedzającą dany tydzień zajęć zdalnych.
 13. Obecność ucznia na zajęciach online stwierdza prowadzący je nauczyciel na podstawie udziału w nich ucznia przy włączonej kamerze.
 14. W przypadku braku dostępu do urządzeń umożliwiających uczniowi udział w nauczaniu zdalnym rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie wychowawcę. W takiej sytuacji dyrektor liceum poprzez wychowawcę poinformuje ucznia i rodziców, w jaki sposób będzie realizowane kształcenie na odległość. Rodzic zobowiązany jest do poinformowania wychowawcy klasy o zaleceniach medycznych, dotyczących ewentualnych problemów zdrowotnych danego ucznia, uniemożliwiających lub utrudniających mu naukę w formie zdalnego nauczania.
 15. Aby umożliwić prowadzenie zajęć w formie asynchronicznej założone zostanie konto mailowe dla oddziału, na które przekazywane będą materiały przez nauczycieli. Odpowiedzialnymi za założenie konta są wychowawca i przedstawiciele samorządu klasowego. Wychowawca klasy jest zobowiązany do monitorowania ilości treści przekazywanych przez pocztowe konto klasy. Samorząd klasowy jest zobowiązany do udostępnienia wychowawcy loginu i hasła do klasowego konta mailowego.
 16. Nauczyciel może przekazywać zadania do wykonania w następujących formach:

– klasycznej, z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń,

– w formie opisu tekstowego zadania do wykonania,

– w formie linku do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy nauki i sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy, gry i symulacje),

– w formie załącznika zawierającego materiały tekstowe, grafiki, materiały audiowizualne. Częstotliwość wysyłania informacji zależy od planu pracy i organizacji zajęć przez danego nauczyciela.

 1. Zaleca się nauczycielom różnicowanie form materiałów przekazujących wiedzę. Nauczyciel może przekazywać wiedzę w formie nagrań oraz transmisji audio oraz wideo, wykorzystania obecnych w Internecie zasobów edukacyjnych o charakterze multimedialnym (animacje, filmy, wykłady, nagrania eksperymentów, gry edukacyjne, interaktywne materiały dydaktyczne, itd.). W przekazywanych materiałach dominować powinny treści kształcące i objaśniające problematykę zajęć. Przekazywane materiały nie mogą spełniać wyłącznie funkcji kontrolnej.
 2. Użycie tradycyjnych podręczników, zeszytów ćwiczeń i zeszytów zależy od formy lekcji przyjętej przez nauczyciela. Precyzyjne zalecenia dotyczące wykorzystania materiałów będą przekazywali uczniom nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
 3. Termin wykonania danego zadania nauczyciel określa w wiadomości opisującej zadanie. W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie. Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać – powinien poprosić o pomoc nauczyciela.
 4. Zadania, których wykonanie zlecono uczniom w kształceniu zdalnym powinny być przedmiotem oceny.
 5. W procesie wystawiania ocen obowiązują zasady zapisane w statucie II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica. Oceny śródroczne i końcoworoczne wystawione zostaną z uwzględnieniem wyników pracy w czasie nauczania stacjonarnego i nauczania zdalnego. Oceny wystawiane przez nauczyciela w czasie kształcenia zdalnego będą uwzględniać  warunki  nauczania zdalnego.
 6. Treści edukacyjne podawane w środowisku zdalnym będą służyły realizacji podstawy programowej oraz rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów.
 7. Dyrektor zobowiązuje nauczycieli do modyfikacji programów nauczania oraz dostosowania rozkładów materiału do możliwości prowadzenia zajęć w edukacji zdalnej.
 8. Zakres treści przedstawianych uczniom w tygodniowym rozkładzie kształcenia zdalnego nie może przekraczać zakresu treści planowanych w rozkładzie zajęć nauczania tradycyjnego. Zakres zlecanych uczniom zadań nie powinien w znaczący sposób różnić się od zakresu zadań domowych zlecanych w nauczaniu tradycyjnym.
 9. Proces nauczania zdalnego dokumentują prowadzący go nauczyciele. Na dokumentację tę składa się przede wszystkim korespondencja e-mailowa gromadzona przez każdego z nich w folderze „Kształcenie zdalne”. Powyższe dokumenty należy archiwizować w taki sposób, aby – ewentualnie – móc je przedstawić organom nadzoru pedagogicznego i organowi prowadzącemu.
 10. Nauczyciel, dobierając materiały kieruje się zasadami bezpieczeństwa w sieci. Korzystając z nich należy także ją zachować, w szczególności nie korzystać ze stron wskazywanych przez przeglądarkę lub programy antywirusowe zainstalowane na komputerze jako podejrzane.