W czasie nauczania zdalnego

W czasie nauczania zdalnego

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo!

Przedstawiamy zasady obowiązujące w naszym liceum w trakcie nauczania zdalnego:

§ 1

1) Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może być zagrożeniem dla zdrowia uczniów w okresie od 26.10.2020r. do odwołania zawiesza się prowadzenie zajęć w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach
2) W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zajęcia dla uczniów są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

§ 2

1) Zajęcia, o których mowa w § 1 ust. 2 prowadzone są zgodnie z Regulaminem określającym organizację pracy szkoły w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o następującej treści:
2) Kształcenie na odległość będzie odbywało się przemiennie z użyciem monitorów ekranowych (zajęcia online – synchroniczne, interaktywne, w trakcie których uczniowie i nauczyciel pracują w tym samym czasie, prowadząc komunikację w czasie rzeczywistym) oraz bez ich użycia (kształcenie asynchroniczne) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny prac ucznia wykonywanych w domu.
3) Nauczyciele prowadzą zajęcia w formie synchronicznej i asynchronicznej.
4) Zajęcia w formie synchronicznej prowadzone są z wykorzystaniem narzędzi do wideokonferencji (ZOOM, Microsoft Teams). Wykorzystywanie w trakcie zajęć w formie synchronicznej innych narzędzi jest możliwe po uzyskaniu zgody dyrektora Liceum.
5) Wideokonferencje odbywają się w terminach wynikających ze stałego planu zajęć obowiązującego w szkole. Jedna jednostka lekcyjna pracy przed monitorem komputerowym nie powinna być krótsza niż 30 min.
6) Zajęcia w formie asynchronicznej są zaplanowane. Decyzja o prowadzeniu tego typu zajęć wynika każdorazowo z konieczności realizacji treści oraz kształcenia umiejętności z podstawy programowej, gdy ich realizacja i kształcenie nie są możliwe (funkcjonalne) w ramach wideokonferencji. O fakcie realizowania zajęć w formie asynchronicznej oraz ich treści i celach uczniowie zostaną poinformowani nie później niż przed terminem rozpoczęcia zajęć wynikających z planu obowiązującego w szkole.
7) Nauczyciele uczący w danym oddziale przekazują wychowawcy oddziału informację o zajęciach prowadzonych w formie asynchronicznej.
8) Zajęcia w formie asynchronicznej mogą być zaplanowane i realizowane przez nauczycieli nie częściej niż:
a) w przypadku przedmiotów nauczanych w liczbie 1 lekcji tygodniowo –w co drugi tygodniu;
b) w przypadku przedmiotów nauczanych w liczbie 2-3 lekcji tygodniowo – raz w tygodniu;
c) w przypadku przedmiotów nauczanych w liczbie 4-6 lekcji tygodniowo – dwa razy w tygodniu;
d) w przypadku przedmiotów nauczanych w liczbie 7-8 lekcji tygodniowo – trzy razy w tygodniu.
9) Zajęcia w formie asynchronicznej nauczyciel dokumentuje w formie przedstawionej w załączniku nr 1.
10) Obecność ucznia na zajęciach online stwierdza prowadzący je nauczyciel na podstawie udziału w nich ucznia przy włączonej kamerze. Jeśli uczeń jest zalogowany na zajęciach, ale nie uczestniczy w nich aktywnie (na przykład nie odpowiada na pytania nauczyciela), nauczyciel ma prawo uznać, że uczeń jest nieobecny na lekcji.
11) W przypadku braku dostępu do urządzeń umożliwiających uczniowi udział w nauczaniu zdalnym rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie wychowawcę. W takiej sytuacji dyrektor liceum poprzez wychowawcę poinformuje ucznia i rodziców, w jaki sposób będzie realizowane kształcenie na odległość. W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń lub rodzic powinien jak najszybciej zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie.
12) W przypadku nieobecności ucznia rodzic jest zobowiązany powiadomić wychowawcę klasy o przyczynach nieobecności (w terminach uwzględnionych w Statucie liceum). Rodzic zobowiązany jest do poinformowania wychowawcy klasy o zaleceniach medycznych, dotyczących ewentualnych problemów zdrowotnych danego ucznia, uniemożliwiających lub utrudniających mu naukę w formie zdalnego nauczania.
13) Aby umożliwić prowadzenie zajęć w formie asynchronicznej założone zostanie konto mailowe dla oddziału, na które przekazywane będą materiały przez nauczycieli. Odpowiedzialnymi za założenie konta są wychowawca i przedstawiciele samorządu klasowego.
14) Wychowawca klasy jest zobowiązany do monitorowania ilości treści przekazywanych przez pocztowe konto klasy a w razie potrzeby przedstawia sugestie ich modyfikacji. Samorząd klasowy jest zobowiązany do udostępnienia wychowawcy loginu i hasła do klasowego konta mailowego.
15) Nauczyciel może przekazywać zadania do wykonania w następujących formach: klasycznej (z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń), w formie opisu tekstowego zadania do wykonania, w formie linku do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy nauki i sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy, gry i symulacje), w formie załącznika zawierającego materiały tekstowe, grafiki, materiały audiowizualne; częstotliwość wysyłania informacji zależy od planu pracy i organizacji zajęć przez danego nauczyciela.
16) Zaleca się nauczycielom różnicowanie form materiałów przekazujących wiedzę. Nauczyciel może przekazywać wiedzę w formie nagrań oraz transmisji audio oraz wideo, wykorzystania obecnych w Internecie zasobów edukacyjnych o charakterze multimedialnym (animacje, filmy, wykłady, nagrania eksperymentów, gry edukacyjne, interaktywne materiały dydaktyczne, itd.). W przekazywanych materiałach dominować powinny treści kształcące i objaśniające problematykę zajęć. Przekazywane materiały nie mogą spełniać wyłącznie funkcji kontrolnej.
17) Użycie tradycyjnych podręczników, zeszytów ćwiczeń i zeszytów zależy od formy lekcji przyjętej przez nauczyciela. Precyzyjne zalecenia dotyczące wykorzystania materiałów będą przekazywali uczniom nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
18) Termin wykonania danego zadania nauczyciel określa w wiadomości opisującej zadanie. W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie. Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać – powinien poprosić o pomoc nauczyciela.
19) Zadania, których wykonanie zlecono uczniom w kształceniu zdalnym powinny być przedmiotem oceny.
20) W procesie wystawiania ocen obowiązują zasady zapisane w Statucie II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica. Oceny śródroczne i końcoworoczne wystawione zostaną z uwzględnieniem wyników pracy w czasie nauczania stacjonarnego i nauczania zdalnego. Oceny wystawiane przez nauczyciela w czasie kształcenia zdalnego będą uwzględniać warunki nauczania zdalnego.
21) Rodzice oraz uczniowie będą informowani o frekwencji na zajęciach oraz postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na bieżąco w czasie zajęć online lub w korespondencji mailowej w ramach nauczania asynchronicznego.
22) Treści edukacyjne podawane w środowisku zdalnym służą realizacji podstawy programowej oraz rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów.
23) Dyrektor zobowiązuje nauczycieli do modyfikacji programów nauczania oraz dostosowania rozkładów materiału do możliwości prowadzenia zajęć w edukacji zdalnej.
24) Zakres treści przedstawianych uczniom w tygodniowym rozkładzie kształcenia zdalnego nie może przekraczać zakresu treści planowanych w rozkładzie zajęć nauczania tradycyjnego. Zakres zlecanych uczniom zadań nie powinien w znaczący sposób różnić się od zakresu zadań domowych zlecanych w nauczaniu tradycyjnym.
25) Proces nauczania zdalnego dokumentują prowadzący go nauczyciele. Na dokumentację tę składają się: zapisy w dzienniku elektronicznym oraz korespondencja e-mailowa gromadzona przez każdego z nauczycieli w folderze „Kształcenie zdalne”. Powyższe dokumenty należy archiwizować w taki sposób, aby – ewentualnie – móc je przedstawić organom nadzoru pedagogicznego i organowi prowadzącemu.
26) Nauczyciel, dobierając materiały kieruje się zasadami bezpieczeństwa w sieci. Korzystając z nich należy także ją zachować, w szczególności nie korzystać ze stron wskazywanych przez przeglądarkę lub programy antywirusowe zainstalowane na komputerze jako podejrzane.
27) Psycholog szkolny jest dostępny dla uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. Prowadzi wsparcie indywidualne i grupy wsparcia online. Można się z nimi kontaktować za pomocą dziennika elektronicznego Vulcan Uonet+.
28) Nauczyciel bibliotekarz jest dostępny dla uczniów i nauczycieli w godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej oraz w formie stacjonarnej z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.
29) Wszystkie zamieszczone powyżej ustalenia podlegają stałemu monitoringowi i mogą być modyfikowane ze względu na potrzebę zapewnienia rzetelności procesu nauczania (w tym zwłaszcza przygotowania do egzaminu maturalnego).
30) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja przepisy prawa wewnątrzszkolnego.

§ 3

1) W okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pracownicy pedagogiczni wykonują pracę zdalną zgodnie z Regulaminem pracy zdalnej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach o następującej treści:
2) Przez pracę zdalną należy rozumieć pracę określoną w umowie o pracę łączącej nauczyciela z Liceum , wykonywaną przez czas oznaczony w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
3) Dyrektor Liceum zobowiązany jest do przekazywania nauczycielom zadań do wykonania, udzielania informacji merytorycznych oraz organizowania procesu pracy w sposób umożliwiający nauczycielom wykonywanie pracy zdalnej oraz sprawuje nadzór nad wykonywaniem pracy zdalnej.
4) Nauczyciele dokumentują wykonywanie pracy zdalnej . Na dokumentację tę składają się: zapisy w dzienniku elektronicznym oraz korespondencja e-mailowa gromadzona przez każdego z nauczycieli w folderze „Kształcenie zdalne”. Powyższe dokumenty należy archiwizować w taki sposób, aby – ewentualnie – móc je przedstawić organom nadzoru pedagogicznego i organowi prowadzącemu. W kolejnych okresach rozliczeniowych nauczyciele przedstawiają rozliczenie czynności prowadzonych w ramach pracy zdalnej w formie określonej w załączniku nr 1.
5) Praca zdalna polega na prowadzeniu zajęć w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 2-8.
6) Nauczyciel wykonuje pracę zdalną w miejscu świadczenia pracy lub poza miejscem jej stałego wykonywania, jeżeli wykonywanie pracy poza takim miejscem jest wskazane dla przeciwdziałania i zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19. Wykonywanie pracy zdalnej poza miejscem świadczenia pracy musi zostać uzgodnione z Dyrektorem Liceum. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania pracy zgodnie z treścią umowy łączącej go z Liceum oraz zakresem obowiązków.
7) Nauczyciel zobowiązany jest do: pozostawania do dyspozycji pracodawcy w ustalonych godzinach pracy, przyjmowania do realizacji bieżących zadań przekazywanych w ramach zakresu jego obowiązków w szczególności z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, osobistego stawiennictwa w miejscu świadczenia pracy na każde wezwanie pracodawcy (o ile nie zagraża to bezpieczeństwu sanitarnemu), organizowania stanowiska pracy zdalnej w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zabezpieczania dostępu do sprzętu oraz posiadanych danych i informacji (na nośnikach elektronicznych i papierowych), przestrzegania postanowień Polityki ochrony danych osobowych obowiązującej w Liceum.
8) Nauczyciel ma prawo do wsparcia technicznego ze strony pracodawcy. Nauczyciel niezwłocznie zgłasza Dyrektorowi Liceum wszelkie uzasadnione potrzeby w tym zakresie. Przy wykonywaniu pracy zdalnej przewiduje się możliwość wykorzystania przez nauczyciela sprzętu prywatnego. Pracownikowi za używanie na czas pracy zdalnej sprzętu prywatnego nie przysługują żadne roszczenia finansowe z tego tytułu.
9) Praca zdalna jest wykonywana przez czas określony w Zarządzeniu Dyrektora Liceum.
10) W sprawach nieuregulowanych w Zarządzeniu zastosowanie mają procedury obowiązujące w Liceum i przepisy prawa powszechnie obowiązującego.