Ile punktów dostaje się w czasie rekrutacji za sukcesy w matematycznym Kangurze?

Ile punktów dostaje się w czasie rekrutacji za sukcesy w matematycznym Kangurze?

Komisje we wszystkich szkołach średnich województwa punktować będą w trakcie rekrutacji osiągnięcia uczniów według zasad ustalonych przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Wśród tych wymagań jest również obowiązek sprawdzenia, czy dany konkurs znajduje się w „Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym”

– zob. https://kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-ktore-moga-byc-wymienione-na-swiadectwie-ukonczenia-szkoly-podsta/

Jedną z zasad uwzględnionych w trakcie konstruowania listy punktowanych konkursów była nieobecność na niej konkursów, w których udział uzależniony jest od dokonania opłat.