Józef Fox

Józef Fox

– adwokat, prawnik (studiował na uniwersytetach we Wrocławiu i w Wiedniu ze specjalizacją w prawie międzynarodowym); jako adwokat skupia się w swojej działalności adwokackiej na podstawowych prawach człowieka; w Opolu odbył i ukończył aplikację sędziowska i zdał egzamin radcy prawnego; jako stypendysta Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Austrii ukończył studia z wynikiem bardzo dobrym na renomowanej Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu, jego praca dyplomowa pt. „Der Abschluß von völkerrechtlichen Verträgen in Polen in der Zeit 1918 bis in die Gegenwart“ została zakwalifikowana w Austrii do publikacji; w ramach studiów w Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu mec. Fox odbył kursy języka angielskiego (w Anglii w Brighton on See) i języka francuskiego (w Montargis we Francji);

mec.Fox ukończył renomowane postgraduate study jako financial controller na Uniwersytecie Gospodarczym w Wiedniu, zaś w Berufsförderungsinstitut w Wiedniu uzyskał po złożonym egzaminie tytuł księgowego; posiadał pełnomocnictwo 13 organizacji śląskich do ich reprezentowania; prowadził jako pierwszy adwokat po drugiej wojnie światowej w sądach polskich 5 procesów m.in. w sprawie prawa do zrzeszania się osób deklarujących przynależność do narodowości śląskiej i uznania śląskiej tożsamości etnicznej i języka śląskiego, jako regionalnego w celu nadania tożsamości śląskiej charakteru podmiotowego mając na uwadze m.in. element godności człowieka, która została zapisana w art. 30 Konstytucji RP następująco: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”. Zdaniem mec. Foxa mniejszość etniczna bez przyznania jej formalno-prawnej podmiotowości jest przedmiotem polityczno-gospodarczych zabiegów prowadzących w konsekwencji do jej etnicznego wykorzenienia. Zamierzona kontynuacja prowadzenia ww. procesów przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu okazała się z powodów faktycznych zagrożeń dla mec. Foxa niemożliwa. Po szesnastu latach starań od pierwszego wniosku w sprawie zrzeszania się osób deklarujących przynależność do Ludności Narodowości śląskiej (ZLNŚ) złożonego w Sądzie w Katowicach, Sąd Okręgowy w Opolu orzeczeniem z dnia 7 września 2012 r., sygn. akt VI Ga 118/12, orzekł o legalności Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej i legalności zrzeszania się ludności deklarującej przynależność do narodowości śląskiej. Przedmiotowe orzeczenie Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 7 września 2012 r., sygn. akt VI Ga o legalności Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej i legalności zrzeszania się ludności deklarującej przynależność do narodowości śląskiej, jako pierwsze historyczne postanowienie Sądu w RP stało się prawomocne. Sąd Najwyższy RP orzeczeniem z dnia 5 grudnia 2013 r. uchylił ww. orzeczenie Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 7 września 2012 r sygn. akt VI Ga 118/12.

Mecenasowi Foxowi odebrano pełnomocnictwo w sprawie dalszego reprezentowania Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej i składania w jego imieniu kasacji do Sądu Najwyższego i w dalszej konsekwencji skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu. Mecenasowi Foxowi został nadany przez Zarząd Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej dyplom honorowego członkostwa nr 1 z dnia 15.12.2012 r. za ogromny wkład w działalność Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej. Wywiad prasowy przeprowadzony przez dr. Michała Smolorza z mec. Foxem i opublikowany w „Gazecie Wyborczej” nosił tytuł „Adwokat Ślązaków“, a wywiad prasowy przeprowadzony przez Dariusza Dyrdę z mec. Foxem i opublikowanym w „Ślunskim Cajtungu” nosi tytuł „Adwokat śląskiej sprawy“. W „Dzienniku Zachodnim” z dnia 14 sierpnia 2014 r. publicysta Krzysztof Karwat opublikował artykuł pt. „Na śląskiej wokandzie“, w którym przedstawia inicjatywy adwokackie mec. Foxa w sądach polskich w sprawach ślaskich. Mec. Fox prowadził jako pierwszy adwokat historyczny proces poprzez wszystkie instancje sądowe RP i UE w sprawie wywózki Ślązaków w roku 1945 do ZSRR z kwalifikacją prawną z art. 118a Kodeksu Karnego RP dotyczącą zbrodni przeciwko ludzkości i z tym związanej odpowiedzialności cywilnej Skarbu Państwa RP na podstawie art. 417 kodeksu cywilnego RP; wszystkie m.in. przedmiotowe inicjatywy mec. Foxa i procesy zostały udokumentowane w jego dwutomowym wydaniu pt. „Zbiór pism procesowych w Sądach Rzeczypospolitej Polskiej i innych inicjatyw od 24 listopada 1996 roku do 22 lutego 2016 roku“ i znalazły miejsce m.in. we wszystkich bibliotekach uniwersyteckich Polsce, jak też w Bibliotece Narodowej i Uniwersyteckiej w Wiedniu, Londynie, Kongresie USA w Waszyngtonie i St. Andrews w Szkocji i w II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Tarnowskich Górach.

W ocenie mec. Foxa sprawa etniczna Górnoślązaków jest jedną z największych historycznych tragedii w Europie, która do chwili obecnej nie znalazła należnego prawem uregulowania W wyniku jego usilnych starań doszło w dniu 27.04.2009 r. do otwarcia Konsulatu Republiki Austrii w Katowicach, który mec. Fox de facto sam prowadził; z jego inicjatywy i dzięki poparciu Dziekana Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach mec. Romana Kusza i Prezydenta seniora Europejskiej Federacji Izb Adwokackich i Dziekana seniora Okręgowej Izby Adwokackiej w Wiedniu mec. Michaela Auer Śląska Izba Adwokacka w Katowicach stała się członkiem Europejskiej Federacji Izb Adwokackich (European Bars Federation) i zawarto też umowy kooperacyjne pomiędzy Okręgową Izbą Adwokacką w Katowicach a Okręgowymi Izbami Adwokackimi w Wiedniu i Austrii Dolnej w Sankt Poelten.

Mec. Józef Fox miał, za zgodą i poparciem Dziekana mec. Romana Kusza wielki zaszczyt reprezentować Okręgową Izbę Adwokacką w Katowicach i jej Dziekana mec. Romana Kusza na 15 międzynarodowych kongresach prawniczych (Europejskiej Federacji Izb Adwokackich – European Bars Federation ), tj. w Wiedniu (2014), Bilbao (2015), Krakowie (EBF) (2015), Krakowie (New York State Bar Association (2016) ,Strasbourgu (2016), Luksemburgu (2016), Hadze (2017), Londynie (2017), Paryżu (2021), Bolonii (2018), Barcelonie (2019), Sofii (2022), Palermo (2022), Amsterdamie (2023) i Gdańsku (2023). Planowana praca doktorska pt. „Die polnische Verfassung vom 3 Mai 1791. Hintergründe der Entstehung und Ausserkraftsetzung. Stellung Polens im Zeitalter der Aufklärung” pisana na Uniwersytecie w Frankfurcie nad Menem i Uniwersytecie w Wiedniu została w zasadzie na Uniwersytecie Wiedeńskim dopuszczona do przewodu doktorskiego, ale nie została zakończona przewodem doktorskim z powodów czasowych i nowych wyzwań. Jej wydanie w języku niemieckim zostało opublikowane w roku 2021 w renomowanym międzynarodowym europejskim wydawnictwie naukowym Peter Lang Verlag w Berlinie i Bernie i jest nadal przedmiotem rozważań ws. przeprowadzenia przewodu doktorskiego w Austrii. Wymienione opracowanie naukowe znalazło bardzo pozytywną ocenę w kręgach naukowych.

W wyniku usilnych starać mec. Foxa doszło do podpisania umów kooperacyjnych pomiędzy Gminą i Parafią Rzymsko-Katolicką w Wolfsgraben i szkołami w Purkersdorf (Austria Dolna, Lasek Wiedeński) a Gminą Kolonowskie (miejsce urodzenia mec. Foxa) i szkołą w Kolonowskiej i Parafią Rzymsko-Katolicką w Kolonowskiej, pow. Strzelce Opolskie. Dalszym wynikiem starań mec. Foxa jest – poprzez wsparcie Rządu Austrii Dolnej – przystąpienie Gminy i szkoły w Kolonowskiej (jako pierwszych w Polsce) do Europejskiego Sojuszu Klimatycznego. Mec. Fox po usilnych staraniach doprowadził do wpisu historycznego osiedla robotniczego i byłej kaplicy kościelnej w Boruszowicach na listę zabytków. Jako mieszkaniec Gminy Tworóg i Hanuska aktywnie staje po stronie prawa, interesu publicznego i osób, które szukają prawnego wsparcia.

Mecenas Fox jest z głębokiego przekonania zwolennikiem Unii Europejskiej jako organizacji wspólnych europejskich wartości i dialogu, kompromisu i szukania rozwiązań polityczno-społecznych opartych na zasadach wzajemnego poszanowania, respektowania podstawowych praw człowieka i podstawowych praw mniejszości etnicznych, dialogu polityczno-prawnego, jak też trójpodziału władz i przestrzegania zasady pacta sunt servanda. Jego życie zawodowe wiodło go poprzez Opole, Wiedeń, Londyn, Moskwę, Linz, Gliwice, Pragę czeską i Katowice. Językiem jego serca jest język śloński, którym posługuje się na co dzień (jako być może jedyny śląski adwokat) i który traktuje m.in. i ten fakt jako jeden z dowodów pielęgnowania tożsamości ślońskiej swoich przodków i swoich korzeni etnicznych. Mec. Fox w przedmiotowych wystąpieniach sądowych w sprawach śląskich kończył swoją adwokacką mowę, wystąpienie następującymi słowami: „W imieniu (np.) Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej i wszystkich Ślązaków jako obywateli RP a także w moim własnym imieniu skłaniam się wobec Polski i Polaków z wyrazami głębokiego szacunku. Życzymy Polsce i Polakom życia w pokoju, demokracji i sprawiedliwości społecznej.”