Terminy i kryteria rekrutacji

Terminy i kryteria rekrutacji

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

Od 16 maja do 20 czerwca 2022 r.  (do godz. 15.00) kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

Od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. (do godz. 15.00) – termin dostarczenia do liceum świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz termin złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.

20 lipca 2022 r. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 21 lipca do 28 lipca 2022 r. (do godz. 15.00) – rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia kandydata do liceum poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, jeżeli nie zostały dostarczone we wcześniejszym terminie.

29 lipca 2022 r. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


Kryteria rekrutacji

 1. Rekrutację do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737), Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148).
 2. Rekrutacja uczniów odbywa się w ramach zintegrowanego systemu rekrutacji elektronicznej obowiązującego w województwie śląskim.
 3. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Liceum — decydują kryteria uwzględniające:
  a) punktację za oceny uzyskane w szkole podstawowej za wybrane zajęcia edukacyjne,
  b) wynik egzaminu przeprowadzonego w ósmej klasie szkoły podstawowej podany w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,
  c) udział ucznia w finale Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty potwierdzony wpisem na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
  d) szczególne naukowe, artystyczne, sportowe i inne osiągnięcia ucznia co najmniej na szczeblu powiatowym, potwierdzone wpisem na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
  e) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej i udział kandydata w wolontariacie (potwierdzone wpisem na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub odpowiednim dokumentem). 
 1. Rekrutację do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737), Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148).
 2. Rekrutacja uczniów odbywa się w ramach zintegrowanego systemu rekrutacji elektronicznej obowiązującego w województwie śląskim.
 3. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Liceum — decydują kryteria uwzględniające:
  a) punktację za oceny uzyskane w szkole podstawowej za wybrane zajęcia edukacyjne,
  b) wynik egzaminu przeprowadzonego w ósmej klasie szkoły podstawowej podany w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,
  c) udział ucznia w finale Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty potwierdzony wpisem na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
  d) szczególne naukowe, artystyczne, sportowe i inne osiągnięcia ucznia co najmniej na szczeblu powiatowym, potwierdzone wpisem na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
  e) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej i udział kandydata w wolontariacie (potwierdzone wpisem na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub odpowiednim dokumentem). 

Rozszerzenie przedmiotowe

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

Przedmioty uzupełniające

Oddział
matematyczno-fizyczny

matematyka, fizyka

matematyka politechniczna

Oddział
medialno-prawny

język polski, historia

Analiza dzieł filmowych i plastycznych, wiedza o mediach

Oddział z rozszerzonym nauczaniem
geografii i języka angielskiego

geografia, angielski

 

Oddział
biologiczno-chemiczny

biologia, chemia

 

Oddział z rozszerzonym nauczaniem języka angielskiego i matematyki

matematyka, język angielski

 

 1. Ustala się następujące przedmioty punktowane do poszczególnych oddziałów:
  a) w oddziale matematyczno-fizycznym – język polski, matematyka, fizyka, język angielski,
  b) w oddziale medialno-prawnym – język polski, matematyka, historia, język angielski,
  c) w oddziale o rozszerzonym nauczaniu geografii i języka angielskiego –  język polski, matematyka, geografia, język angielski,
  d) w oddziale biologiczno-chemicznym – język polski, matematyka, biologia, chemia,
  e) w oddziale o rozszerzonym nauczaniu języka angielskiego i matematyki – język polski, matematyka, język angielski, historia lub geografia lub fizyka.
 2. Obowiązują następujące szczegółowe kryteria przyznawania punktów za osiągnięcia uzyskane w szkole podstawowej oraz szczególne osiągnięcia ucznia:

KRYTERIUM

PUNKTACJA SZCZEGÓŁOWA

PUNKTACJA MAKSYMALNA

za oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i wybranych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

72 punkty

Język polski

DOPUSZCZAJĄCY – 2 punkty

18 punktów

DOSTATECZNY – 8 punktów

DOBRY – 14 punktów

BARDZO DOBRY – 17 punktów

CELUJĄCY – 18 punktów

Matematyka

DOPUSZCZAJĄCY – 2 punkty

18 punktów

DOSTATECZNY – 8 punktów

DOBRY – 14 punktów

BARDZO DOBRY – 17 punktów

CELUJĄCY – 18 punktów

Język angielski

DOPUSZCZAJĄCY – 2 punkty

18 punktów

DOSTATECZNY – 8 punktów

DOBRY – 14 punktów

BARDZO DOBRY – 17 punktów

CELUJĄCY – 18 punktów

Wybrane (określone dla poszczególnych oddziałów w punkcie 6) obowiązkowe zajęcia edukacyjne

DOPUSZCZAJĄCY – 2 punkty

18 punktów

DOSTATECZNY – 8 punktów

DOBRY – 14 punktów

BARDZO DOBRY – 17 punktów

CELUJĄCY – 18 punktów

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.

 

 

 

 

 

 

 

18 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem zorganizowanym przez kuratora oświaty:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt, – dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,
– dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt,
– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,
– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt,
– tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – 4 punkty,
b) krajowym – 3 punkty,
c) wojewódzkim – 2 punkty,
d) powiatowym – 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych powyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Egzamin ósmoklasisty

100 punktów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

Język polski

0,35 punktu za każdy uzyskany procent

35 punktów

Matematyka

0,35 punktu za każdy uzyskany procent

35 punktów

Język obcy nowożytny

0,3 punktu za każdy uzyskany procent

30 punktów

Absolwentom zwolnionym przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, z egzaminu ósmoklasisty lub obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty lub danej części egzaminu ósmoklasisty oraz absolwentom zwolnionym przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty lub dana część egzaminu ósmoklasisty, których dotyczy zwolnienie, według wzoru:

Język polski

DOPUSZCZAJĄCY – 10 punktów

35 punktów

DOSTATECZNY – 15 punktów

DOBRY – 25 punktów

BARDZO DOBRY –  30 punktów

CELUJĄCY – 35 punktów

Matematyka

DOPUSZCZAJĄCY – 10 punktów

35 punktów

DOSTATECZNY – 15 punktów

DOBRY – 25 punktów

BARDZO DOBRY –  30 punktów

CELUJĄCY – 35 punktów

Język obcy nowożytny

DOPUSZCZAJĄCY – 5 punktów

30 punktów

DOSTATECZNY – 10 punktów

DOBRY – 20 punktów

BARDZO DOBRY –  25 punktów

CELUJĄCY – 30 punktów

Maksymalna możliwa liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

  200 punktów
 1. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą równorzędną polskiej szkole podstawowej przyjmowani są do Liceum na podstawie dokumentów wynikających z odrębnych przepisów.
 2. Przy przyjmowaniu do Liceum, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, pierwszeństwo mają:
  a) kandydaci z rodzin wielodzietnych,
  b) kandydaci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności,
  c) kandydaci, których co najmniej jeden z rodziców /prawnych opiekunów/ lub jedno z rodzeństwa posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
  d) kandydaci wychowywani przez jednego rodzica,
  e) kandydaci objęci pieczą zastępczą.
 3. W przypadku niewyczerpania limitu wolnych miejsc do klas pierwszych, przeprowadza się rekrutację uzupełniającą w terminie ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej o przyjęciu do Liceum decyduje dyrektor.
 4. Zestaw dokumentów złożonych przez ucznia ubiegającego się o przyjęcie do szkoły zawiera:
  a) wydruk komputerowy prawidłowo wypełnionego podania o przyjęcie do liceum (dostarczony w okresie od 16 maja do 20 czerwca 2022 roku do godz. 15.00),
  b) świadectwo ukończenia klasy ósmej szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów ex-aequo, które wymienione są we wniosku kandydata (dostarczone w okresie od 24 czerwca do 13 lipca 2022 roku do godz. 15.00),
  c) dwa zdjęcia legitymacyjne opisane z tyłu imieniem i nazwiskiem (dostarczone przed rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023).
 5. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 6. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od daty wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 7. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Odwołaniem od rozstrzygnięcia dyrektora szkoły jest skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.