Terminarz

Terminarz

Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737), Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty WE-KZ.537.10.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów rekrutacji dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach ustala harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

Od 11 maja do 23 czerwca 2020 r. (godz. 15.00) kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 26 czerwca do 30 czerwca 2020 r. (godz. 15.00) – termin dostarczenia do liceum świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Do 10 lipca 2020 r.Komisja Rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do liceum oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

13 lipca 2020 r.Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Do 20 lipca 2020 r., godz. 15.00– rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia kandydata do liceum poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, jeżeli nie zostały dostarczone we wcześniejszym terminie.

21 lipca 2019 r. (do godz. 14.00)Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W przypadku niewykorzystania limitu miejsc, ewentualne postępowanie uzupełniające odbywa się zgodnie z terminami określonymi w Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2020 r., tj. od 22 lipca 2020.