Rozpoczynamy rok szkolny – informacje o szczepieniach, procedury sanitarne

Rozpoczynamy rok szkolny – informacje o szczepieniach, procedury sanitarne

Przedstawiamy poniżej informacje na temat szczepień uczniów:

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły wprowadzamy od 1 września 2021 r. procedury organizacji pracy liceum w czasie zagrożenia epidemicznego. Procedury sformułowano na podstawie wytycznych resortu edukacji opracowanych przy współpracy z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym.
1) Procedura wprowadzona jest w związku z epidemią COVID-19 i podlega aktualizacji w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego.
2) Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Te same zasady dotyczą wszystkich pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
3) W drodze do i ze szkoły uczniowie i pracownicy przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
4) Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania dłoni oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Przy wejściu do budynku ustawiono dyspenser z płynem odkażającym.
5) Nauczyciel, który zauważył u ucznia oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia telefonicznie o fakcie sekretariat szkoły, który przekazuje informację pielegniarce szkolnej. Uczeń, u którego zaobserwuje się objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w tym w szczególności gorączkę, kaszel) zostanie odizolowany w pomieszczeniu izolatorium w sposób zapewniający odległość od innych osób. O sytuacji tej dyrektor, wicedyrektor lub upoważniona osoba niezwłocznie powiadamia rodzica/opiekuna, który zobowiązany zostanie do odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Obszar, w którym przebywała odizolowana osoba, poddany zostanie niezwłocznie sprzątaniu zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami.
6) Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzacym i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bytomiu a o podjętych działaniach niezwłocznie informuje rodziców i pracowników szkoły. Ze względu na potrzebę skutecznej komunikacji rodzice/opiekunowie ucznia przedstawią liceum dwa zaktualizowane sposoby kontaktu.
7) Osobom z zewnątrz ograniczona zostanie możliwość przebywania w szkole. Obowiązuje je stosowanie środków ochronnych (tj. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) oraz obowiązek przebywania w wyznaczonych dla nich strefach. Osoby te mogą przebywać tylko w części korytarza prowadzącej do sekretariatu – w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.
8) W liceum obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
9) W przestrzeniach wspólnych (korytarze, klatka schodowa, biblioteka, sekretariat, toalety) uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły posługują się maseczkami. W sali lekcyjnej uczniowie posługują się maseczkami do momentu zajęcia miejsca w ławce. W sytuacji braku możliwości zachowania w czasie lekcji przez nauczyciela dystansu zobowiązany jest on do używania maseczki ochronnej. Podczas części lekcji nauczyciel może zobowiązać uczniów do założenia maseczki ochronnej. Zezwala się uczniom i nauczycielom na korzystanie ze środków ochrony osobistej w trakcie zajęć.
10) Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć ucznia w maseczki do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły.
11) Uczniowie są zobowiązani do używania własnych przyborów (w tym kalkulatorów) i podręczników oraz atlasów geograficznych, tablic matematycznych, tablic fizykochemicznych, jeśli są potrzebne na lekcji (szczegółowe informacje na ten temat zostaną przekazane uczniom przez poszczególnych uczących). Uczeń nie powinien przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Dozwolone jest korzystanie wyłącznie z własnego telefonu komórkowego.
12) Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk umieszczone zostaną przy wejściu do każdego pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia oraz do szatni, sekretariatu, biblioteki i pokoju nauczycielskiego.
13) Sale lekcyjne wietrzy się po każdej lekcji a jeśli warunki na to zezwalają również w trakcie lekcji. Za otwarcie okien po lekcji odpowiedzialny jest nauczyciel, który zakończył lekcję w danej sali. Korytarze wietrzone są co najmniej raz na godzinę (lub częściej jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe).
14) Osoby wchodzące do biblioteki zobowiązane są do noszenia maseczki. W bibliotece obowiązuje zasada wietrzenia pomieszczenia minimum raz na godzinę. Wypożyczanie książek odbywa się z uwzględnieniem dwudniowego okresu kwarantanny dla książek i innych materiałów wypożyczanych w bibliotece.
15) Podczas wejścia do gabinetu psychologa należy mieć założoną maseczkę a następnie zastosować się do poleceń psychologa. Podczas wizyty w gabinecie pielęgniarki szkolnej należy mieć założoną maseczkę a następnie zastosować się do poleceń pielęgniarki.
16) Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, rezygnuje się z ćwiczeń i gier kontaktowych.
17) Obowiązują następujące zasady dezynfekcji powierzchni dotykowych:
a) po każdej przerwie międzylekcyjnej dezynfekowane są pochwyty poręczy schodów, toalety (deski sedesowe, klamki w kabinach, uchwyty kranowe) oraz ławki i klamki w szatniach przy sali gimnastycznej;
b) po każdych zajęciach w pracowni informatycznej dezynfekowane są myszy i klawiatury komputerów;
c) sprzęt sportowy oraz drabinki na sali gimnastycznej są dezynfekowane po każdej lekcji, na której ich używano;
d) po dniu zajęć podłogi we wszystkich używanych pomieszczeniach zostaną umyte detergentem a dezynfekcji środkiem dezynfekującym poddane zostaną blaty stolików i krzeseł, biurka, klamki drzwi i okien, wyłączniki światła i ławki na korytarzach.
18) Zezwala się uczniom na używanie osobistego płynu dezynfekującego lub odpowiednich chusteczek w celu dezynfekcji blatu ławki.
19) W trakcie dezynfekcji należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta. Prace porządkowe będą codziennie monitorowane przez dyrekcję szkoły.
20) Zużyty sprzęt jednorazowy ochrony osobistej należy zdjąć z zachowaniem obowiązujących zasad i wyrzucić do kosza wyposażonego w worek.
21) Realizacja zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględnia odpowiednio wszystkie zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych (odpowiedni dystans, obowiązek noszenia maski, mycie/dezynfekowanie powierzchni).