Przyjęci kandydaci

Przyjęci kandydaci

Szkolna Komisja Rekrutacyjna publikuje w załączeniu listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica oraz listy przyjętych do poszczególnych oddziałów.

Równocześnie informujemy, że nabór na jedno wolne miejsce w oddziale z rozszerzonym nauczaniem języka angielskiego i geografii odbywał się będzie według nastepujących zasad:

– do 1 sierpnia (godz. 12.00) przyjmujemy wnioski osób, które zamierzają starać się o przyjęcie do oddziału 1c;

– spośród tych kandydatów 1 sierpnia (po godz. 12.00) komisja wskaże osobę, która w procesie rekrutacji uzyskała najwyższy wynik i zakwalifikowana została na wolne miejsce – ogłoszenie decyzji nastąpi o godz. 12.30.

Równocześnie komisja informuje, że 25 lipca lipca otrzymała od jednej z kandydatek poprawione zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. W wyniku odwołania kandydatce podwyższono wynik egzaminu z języka polskiego o 11%. Po ponownym przeliczeniu punktacji (według danych zmienionych przez OKE) podjęto decyzję o zakwalifikowaniu kandydatki, której wynik (po odwołaniu do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) jest wyższy niż próg punktowy ustalony w naborze do II LO im. S. Staszica.