Zasady naboru w roku szkolnym 2019/2020

Regulamin rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach (wyciąg)


Na podstawie art. 149, art.155, art. 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) oraz art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.5.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej szkoły branżowej I stopnia na rok szkolny 2019/2020 oraz Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.6.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej szkoły branżowej I stopnia na rok szkolny 2019/2020.

 

I. Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza Przewodniczącego i określa zadania Komisji.

II. Planuje się otwarcie 5 oddziałów dla absolwentów gimnazjów i 5 oddziałów dla absolwentów szkół podstawowych.

Planuje się przyjąć do każdego oddziału 30 osób. W sumie planuje się przyjąć 300 uczniów. W II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica planuje się utworzyć oddziały o następującym ukierunkowaniu przedmiotowym (po jednym każdego typu odrębnie dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych):

 1. KLASY MATEMATYCZNO-FIZYCZNE z rozszerzonym programem nauczania matematyki i fizyki. W procesie rekrutacji na punkty będą przeliczane oceny ze świadectwa ukończenia szkoły z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz fizyki.
 2. KLASY Z ROZSZERZONYM NAUCZANIEM MATEMATYKI I JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W procesie rekrutacji na punkty będą przeliczane oceny ze świadectwa ukończenia szkoły z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz historii lub geografii.
 3. KLASY Z ROZSZERZONYM NAUCZANIEM MATEMATYKI I GEOGRAFII. W procesie rekrutacji na punkty będą przeliczane oceny ze świadectwa ukończenia szkoły z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz geografii.
 4. KLASY BIOLOGICZNO-CHEMICZNE z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii. W procesie rekrutacji na punkty będą przeliczane oceny ze świadectwa ukończenia szkoły z języka polskiego, biologii lub chemii oraz matematyki i języka angielskiego.
 5. KLASY MEDIALNO-PRAWNE z rozszerzonym nauczaniem języka polskiego i historii, której program uzupełnią zajęcia z zakresu podstaw prawa, zajęcia poświęcone problemom współczesnej kultury masowej oraz analizie dzieł filmowych i plastycznych. W procesie rekrutacji na punkty będą przeliczane oceny ze świadectwa ukończenia szkoły z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i historii.
III. O przyjęciu do klasy pierwszej decydują następujące kryteria:
1) W przypadku absolwentów gimnazjum 
 • liczba punktów za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
  - język polski - 0,2 pkt. za każdy procent (maksymalnie 20 pkt.)
  - historia i wiedza o społeczeństwie - 0,2 pkt. za każdy procent (maksymalnie 20 pkt.)
  - matematyka - 0,2 pkt. za każdy procent (maksymalnie 20 pkt.)
  - przedmioty przyrodnicze - 0,2 pkt. za każdy procent (maksymalnie 20 pkt.)
  - język obcy nowożytny (poziom podstawowy)- 0,2 pkt. za każdy procent (maks. 20 pkt.);
 • liczba punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech zajęć edukacyjnych (w zależności od ukierunkowania przedmiotowego wybranej klasy)
  - celujący – 18 pkt.
  - bardzo dobry – 17 pkt.
  - dobry – 14 pkt.
  - dostateczny – 8 pkt.
  - dopuszczający – 2 pkt.
 • liczba punktów za szczególne osiągnięcia:
  - świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt.
  - aktywność społeczna - w szczególności w formie wolontariatu (potwierdzona wpisem na świadectwie ukończenia gimnazjum lub odpowiednim dokumentem) – 3 pkt.
  - tytuły laureatów i finalistów w zawodach wiedzy będących konkursami wojewódzkimi, ponadwojewódzkimi, ogólnopolskimi, uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych na szczeblach od powiatowego do międzyszkolnego (potwierdzone wpisem na świadectwie ukończenia gimnazjum) – liczba punktów przyznawana zgodnie z paragrafami 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku
 • w przypadku osób zwolnionych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, według zasad przedstawionych a paragrafie 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku.
 • Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanych lub wskazanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, są przyjmowani do liceum w pierwszej kolejności.
2) W przypadku absolwentów szkoły podstawowej
 • liczba punktów za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:
  - język polski - 0,35 pkt. za każdy procent (maksymalnie 35 pkt.)
  - matematyka - 0,35 pkt. za każdy procent (maksymalnie 35 pkt.)
  - język obcy nowożytny - 0,3 pkt. za każdy procent (maks.30 pkt.);
 • liczba punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech zajęć edukacyjnych (w zależności od ukierunkowania przedmiotowego wybranej klasy)
  - celujący – 18 pkt.
  - bardzo dobry – 17 pkt.
  - dobry – 14 pkt.
  - dostateczny – 8 pkt.
  - dopuszczający – 2 pkt.
 • liczba punktów za szczególne osiągnięcia:
  - świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt.
  - aktywność społeczna - w szczególności w formie wolontariatu (potwierdzona wpisem na świadectwie ukończenia gimnazjum lub odpowiednim dokumentem) – 3 pkt.
  - tytuły laureatów i finalistów w zawodach wiedzy będących konkursami wojewódzkimi, ponadwojewódzkimi, ogólnopolskimi, uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych na szczeblach od powiatowego do międzyszkolnego (potwierdzone wpisem na świadectwie ukończenia gimnazjum) – liczba punktów przyznawana zgodnie z paragrafami 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku
 • w przypadku osób zwolnionych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, według zasad przedstawionych a paragrafie 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku.
 • Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanych lub wskazanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, są przyjmowani do liceum w pierwszej kolejności.
IV. Rekrutacja do szkoły będzie prowadzona w ramach zintegrowanego systemu rekrutacji elektronicznej obowiązującego w województwie śląskim.

V. We wszystkich oddziałach wiodącym językiem obcym będzie język angielski. Drugim nauczanym językiem obcym (w zależności od wyboru dokonanego przez ucznia) będzie język niemiecki lub język włoski. Język niemiecki nauczany będzie jako kontynuacja nauki języka z gimnazjum lub szkoły podstawowej. Kryterium przydziału do grupy języka angielskiego będzie poziom znajomości języka angielskiego oceniany na podstawie wyniku egzaminu gimnazjalnego z tego przedmiotu.
 
VI. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:
 1. Od 13 maja do 25 czerwca 2019r. kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły.
 2. Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r. kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do liceum o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.
 3. Do 28 czerwca 2019r. Komisja Rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do liceum oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. 16 lipca 2019r. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 5. Do 24 lipca 2019r., godz. 15.00 - rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia kandydata do liceum poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, jeżeli nie zostały dostarczone we wcześniejszym terminie.
 6. 25 lipca 2019r. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
VII. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają: kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. W następnej kolejności brane są pod uwagę udokumentowane kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 
VIII. Tryb odwoławczy W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od daty wystąpienia z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
IX. Szkolna Komisja Rekrutacyjna:
a) ustala listę osób przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych, zgodnie z zasadami przedstawionymi w regulaminie,
b) sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego.