Zasady naboru w roku szkolnym 2018/2019

Regulamin rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach (wyciąg)


Na podstawie art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018– 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r., poz. 586), Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych na pierwszy semestr szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019

 

I. Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza Przewodniczącego i określa zadania Komisji.

II. Planuje się przyjąć do każdego oddziału 31 osób. W sumie do 6 oddziałów planuje się przyjąć 186 uczniów. W II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica planuje się utworzyć oddziały o następującym ukierunkowaniu przedmiotowym:

 1. KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA z rozszerzonym programem nauczania matematyki i fizyki. W procesie rekrutacji na punkty będą przeliczane oceny ze świadectwa gimnazjalnego z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz fizyki.
 2. KLASA Z ROZSZERZONYM NAUCZANIEM MATEMATYKI I JĘZYKA ANGIELSKIEGO, której program uzupełnimy o zajęcia z zakresu teorii i praktyki fotografii oraz wiedzy o wynalazkach i nowych teoriach naukowych. W procesie rekrutacji na punkty będą przeliczane oceny ze świadectwa gimnazjalnego z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz historii lub geografii.
 3. KLASA Z ROZSZERZONYM NAUCZANIEM MATEMATYKI, GEOGRAFII i WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. W procesie rekrutacji na punkty będą przeliczane oceny ze świadectwa gimnazjalnego z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz geografii lub wiedzy o społeczeństwie.
 4. DWIE KLASY BIOLOGICZNO-CHEMICZNE z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii. W procesie rekrutacji na punkty będą przeliczane oceny ze świadectwa gimnazjalnego z języka polskiego, biologii lub chemii oraz matematyki i języka angielskiego.
 5. KLASA MEDIALNO-PRAWNA z rozszerzonym nauczaniem języka polskiego i historii, której program uzupełnią zajęcia z zakresu podstaw prawa, teorii i praktyki fotografii, wiedzy o mediach, zajęcia poświęcone problemom współczesnej kultury masowej oraz analizie dzieł filmowych i plastycznych. W procesie rekrutacji na punkty będą przeliczane oceny ze świadectwa gimnazjalnego z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i historii.

III. O przyjęciu do klasy pierwszej decydują następujące kryteria:

 • liczba punktów za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
  język polski - 0,2 pkt za każdy procent (maksymalnie 20 pkt)
  historia i wiedza o społeczeństwie - 0,2 pkt za każdy procent (maksymalnie 20 pkt)
  matematyka - 0,2 pkt za każdy procent (maksymalnie 20 pkt)
  przedmioty przyrodnicze - 0,2 pkt za każdy procent (maksymalnie 20 pkt)
  język obcy nowożytny (poziom podstawowy)- 0,2 pkt za każdy procent (maks. 20 pkt);
 • liczba punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech zajęć edukacyjnych (w zależności od ukierunkowania przedmiotowego wybranej klasy) 
  celujący – 18 pkt. 
  bardzo dobry – 17 pkt. 
  dobry – 14 pkt. 
  dostateczny – 8 pkt. 
  dopuszczający – 2 pkt.
 • liczba punktów za szczególne osiągnięcia: świadectwo z wyróżnieniem, tytuły laureatów i finalistów w zawodach wiedzy będących konkursami wojewódzkimi, ponadwojewódzkimi, ogólnopolskimi, uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych na szczeblach od powiatowego do międzyszkolnego (potwierdzone wpisem na świadectwie ukończenia gimnazjum), aktywność społeczna - w szczególności w formie wolontariatu (potwierdzona wpisem na świadectwie ukończenia gimnazjum lub odpowiednim dokumentem);
 • w przypadku osób zwolnionych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na podstawie art. 44z ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty z egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego oraz absolwentom zwolnionym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty z  języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, według wzoru: liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2 (przy czym za poszczególne oceny przyznawane są następujące punkty: celujący – 18 pkt. , bardzo dobry – 17 pkt. , dobry – 14 pkt. , dostateczny – 8 pkt. , dopuszczający – 2 pkt.)
 • Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanych lub wskazaych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, są przyjmowani do liceum w pierwszej kolejności.

 

IV. Rekrutacja do szkoły będzie prowadzona w ramach zintegrowanego systemu rekrutacji elektronicznej obowiązującego w województwie śląskim.

 

V. We wszystkich oddziałach wiodącym językiem obcym będzie język angielski. Drugim nauczanym językiem obcym (w zależności od wyboru dokonanego przez ucznia) będzie język niemiecki lub język włoski. Język niemiecki nauczany będzie jako kontynuacja nauki języka z gimnazjum. Kryterium przydziału do grupy języka angielskiego będzie poziom znajomości języka angielskiego oceniany na podstawie wyniku egzaminu gimnazjalnego z tego przedmiotu.

 

VI. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym: 

 1. Od 18 maja do 18 czerwca 2018 r. kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. Kandydat może wybrać każdy z proponowanych oddziałów.
 2. Od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do liceum o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 3. Do 6 lipca 2018 r. Komisja Rekrutacyjna weryfikuje wnioski o liceum oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. 6 lipca 2018 r. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 5. Do 12 lipca 2018 r. (godz. 15.00) rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia kandydata do liceum poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (jeżeli nie zostały złożone we wcześniejszym terminie).
 6. 13 lipca 2018 r. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

VII. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają: kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. W następnej kolejności brane są pod uwagę udokumentowane kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

VIII. Tryb odwoławczy

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od daty wystąpienia z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postepowaniu rekrutacyjnym.

 

IX. Szkolna Komisja Rekrutacyjna:

a) ustala listę osób przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych, zgodnie z zasadami przedstawionymi w regulaminie, b) sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego.