STASZIC W CERN

         

Uczniowie Staszica złożyli wizytę w ośrodku naukowym Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie. Mieli okazję zobaczyć wystawę ciekawie wyjaśniającą przebieg i znaczenie prowadzonych tam eksperymentów (największym z nich jest zmodernizowany Wielki Zderzacz Hadronów LHC). Przez je¬den dzień stali się uczest¬ni¬kami naj¬więk¬szych eks¬pe¬ry¬men¬tów w Wiel¬kim Zder¬za¬czu Ha¬dro¬nów LHC: CMS i ALICE. Nau-kow¬cy Instytutu Fizyki Jądrowej PAN z Krakowa we współpracy z naukowcami pracującymi na co dzień w eksperymentach przy akceleratorze LHC w CERN

 

prowadzili dla uczniów szkół średnich warsztaty CERN Masterclasses – Hands on Particle Physics. Warsztaty rozpoczęły się wykładem z fizyki cząstek elementarnych oraz omówieniem jednego z eksperymentów prowadzonych przy użyciu Wielkiego Zderzacza Hadronów. Następnie uczniowie samodzielnie przeprowadzali analizę rzeczywistych danych z eksperymentu wykonywanego w CERN. Na zakończenie wyniki otrzymane przez uczniów zostały przedstawione uczestnikom warsztatów z innych krajów podczas telekonferencji on-line.