Artykuł

  STANINY

         

W dniu ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego absolwent liceum dowiaduje się, że osiągnął na nim określony rezultat procentowy. Załóżmy, że jest to 65 % z egzaminu na poziomie rozszerzonym z geografii… 65%... Hm… Tylko trochę ponad połowę… Chciałoby się 100%... A więc… Czyżby porażka? Tak prosta interpretacja wyników procentowych (choć psychologicznie zrozumiała – zwłaszcza w stresie w pierwszych chwilach po ich ogłoszeniu) jest zwodnicza a najczęściej błędna. Należy raczej odpowiedzieć sobie na pytanie o to, jak ten wynik wygląda na tle wyników innych uczniów. Od tego bowiem zależeć będą szanse dostania się na określony kierunek studiów. W tym celu wprowadzono skalę staninową, w której rezultaty maturzystów zostały podzielone na 9 grup.

 

Wyznaczono następujące grupy wyników: najniższy (najniższe 4% wyników), bardzo niski (następne 7%), niski (kolejne 12%), niżej średni (kolejne 17%), średni (kolejne 20%), wyżej średni (następne 17%), wysoki (dalsze 12%), bardzo wysoki (kolejne 7%), najwyższy (najwyższe 4% wyników).

Omawiany w przykładzie maturzysta z 65 % z egzaminu z geografii na poziomie rozszerzonym znajduje się w staninie wysokim, czyli 77 % maturzystów przystępujących do egzaminu z geografii napisało gorzej od niego, 12 % - podobnie, a 11 % - lepiej.

Okazuje się, że wynik taki umożliwiłby studiowanie na niemalże wszystkich uczelniach i kierunkach uwzględniających egzamin z geografii podczas procesu rekrutacji…

 

 

 

  RANKINGI

         

W ogólnopolskich rankingach szkół ponadgimnazjalnych po raz kolejny uwzględnione zostało nasze liceum. Najważniejsze z tych rankingów to XVIII Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych miesięcznika „Perspektywy” oraz ranking wyników edukacyjnych liceów ogólnokształcących opracowany przez XII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. W licealnym rankingu edukacyjnym „Perspektyw”, biorącym pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%), nasze liceum zostało sklasyfikowane na 23 miejscu w województwie śląskim (206 miejscu w Polsce).

 

Z kolei wyszukiwarka stworzona w łódzkim liceum analizuje wyniki egzaminów maturalnych, wskaźnik EWD oraz miejsce szkoły w rankingu „Perspektyw”, korzystając tylko z oficjalnych danych, czyli z informacji opublikowanych przez OKE. Uwzględniając średni wynik z matury z przedmiotów obowiązkowych według http://liceapolskie.pl/ z języka polskiego zajęliśmy 1 miejsce w województwie (16 wynik w kraju), języka angielskiego 16 w województwie (132 w kraju) i matematyki 20 w województwie  (196 w kraju).

 

 

 

  

 

  WYNIKI EWD

         

Na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych http://ewd.edu.pl/ ogłoszono nowe wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej za lata 2013-2015. Wynika z nich, że II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach jest szkołą zarówno o wysokich wynikach maturalnych, jak również o wysokiej efektywności mierzonej EWD http://ewd.edu.pl.

Efektywność nauczania w danej szkole często utożsamiana jest z jej wynikami egzaminacyjnymi. Gdyby wszystkie szkoły w Polsce pracowały z uczniami o tym samym poziomie uprzednich osiągnięć szkolnych faktycznie wyniki egzaminu końcowego byłyby dobrą miarą efektywności. A ponieważ tak nie jest... zawsze można twierdzić, że w przypadku sukcesu zasługa nie powinna być przypisywana szkole, lecz wynika wyłącznie z potencjału uczniów (podobnie w przypadku odpowiedzialności za porażkę). Metoda EWD (edukacyjnej wartości dodanej) pozwala uwzględnić zróżnicowanie szkół ze względu na zasoby „na wejściu”. W wypadku liceów ogólnokształcących i techników najlepszą, dostępną miarą zasobów „na wejściu” są wyniki uczniów na egzaminie gimnazjalnym. Wyniki egzaminu gimnazjalnego informują nie tylko o poziomie osiągnięć szkolnych ucznia na progu szkoły ponadgimnazjalnej, ale są też

 

„nośnikiem” wiedzy o środowisku rodzinnym dziecka, o jego poziomie zdolności i motywacji szkolnej. Dzieje się tak dlatego, że wyniki egzaminu gimnazjalnego są uwarunkowane podobnymi czynnikami, co rezultaty matury. Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne. Wkład ten nazywamy właśnie edukacyjną wartością dodaną. EWD jest egzaminacyjnym wskaźnikiem efektywności nauczania w danej szkole. Wynik egzaminacyjny i EWD łącznie dają pełniejszą informację o szkole niż każdy z nich z osobna. Konsekwencją tego, że uwzględniamy zarówno wynik maturalny jak i wskaźnik EWD, jest prezentacja wyniku szkoły w dwuwymiarowym układzie współrzędnych. Ze względu na niepewność statystyczną szacowania wskaźników położenie szkoły przedstawiane jest za pomocą elipsy. Wielkość elipsy graficznie przedstawia stopień tej niepewności. Im więcej wyników egzaminacyjnych uwzględnia się w obliczeniach, tym mniejsza niepewność i mniejsza tym samym elipsa. Opis położenia szkoły (elipsy) w układzie współrzędnych (wynik egzaminu, EWD) może ułatwić wyróżnienie kilku punktów odniesienia i wskazanie 5 typów szkół:

 

1. Szkoły neutralne. Licea ogólnokształcące lub technika, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników maturalnych, jak i przeciętną efektywność.

2. Szkoły o wysokich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności mierzonej EWD (prawa górna ćwiartka). To przypadek naszego liceum.

3. Szkoły o wysokich wynikach maturalnych i niskiej efektywności mierzonej EWD (prawa dolna ćwiartka).

4. Szkoły o niskich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności mierzonej EWD (lewa górna ćwiartka).

5. Szkoły o niskich wynikach maturalnych i niskiej efektywności mierzonej EWD (lewa dolna ćwiartka).

Przy opracowaniu korzystano z tekstów ze strony Instytutu Badań Edukacyjnych.

 

 

WYNIKI EWD W LATACH 2010-2015

 

 

  STANINY

         

W dniu ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego absolwent liceum dowiaduje się, że osiągnął na nim określony rezultat procentowy. Załóżmy, że jest to 65 % z egzaminu na poziomie rozszerzonym z geografii… 65%... Hm… Tylko trochę ponad połowę… Chciałoby się 100%... A więc… Czyżby porażka? Tak prosta interpretacja wyników procentowych (choć psychologicznie zrozumiała – zwłaszcza w stresie w pierwszych chwilach po ich ogłoszeniu) jest zwodnicza a najczęściej błędna. Należy raczej odpowiedzieć sobie na pytanie o to, jak ten wynik wygląda na tle wyników innych uczniów. Od tego bowiem zależeć będą szanse dostania się na określony kierunek studiów. W tym celu wprowadzono skalę staninową, w której rezultaty maturzystów zostały podzielone na 9 grup.

 

Wyznaczono następujące grupy wyników: najniższy (najniższe 4% wyników), bardzo niski (następne 7%), niski (kolejne 12%), niżej średni (kolejne 17%), średni (kolejne 20%), wyżej średni (następne 17%), wysoki (dalsze 12%), bardzo wysoki (kolejne 7%), najwyższy (najwyższe 4% wyników).

Omawiany w przykładzie maturzysta z 65 % z egzaminu z geografii na poziomie rozszerzonym znajduje się w staninie wysokim, czyli 77 % maturzystów przystępujących do egzaminu z geografii napisało gorzej od niego, 12 % - podobnie, a 11 % - lepiej.

Okazuje się, że wynik taki umożliwiłby studiowanie na niemalże wszystkich uczelniach i kierunkach uwzględniających egzamin z geografii podczas procesu rekrutacji…

 

 

 

  RANKINGI

         

W ogólnopolskich rankingach szkół ponadgimnazjalnych po raz kolejny uwzględnione zostało nasze liceum. Najważniejsze z tych rankingów to XVII Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych miesięcznika „Perspektywy” oraz ranking wyników edukacyjnych liceów ogólnokształcących opracowany przez XII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. W licealnym rankingu edukacyjnym „Perspektyw”, biorącym pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%), nasze liceum zostało sklasyfikowane na 31 miejscu w województwie śląskim (300 miejscu w Polsce).

 

Z kolei wyszukiwarka stworzona w łódzkim liceum analizuje wyniki egzaminów maturalnych, wskaźnik EWD oraz miejsce szkoły w rankingu „Perspektyw”, korzystając tylko z oficjalnych danych, czyli z informacji opublikowanych przez OKE. Uwzględniając średni wynik z matury z przedmiotów obowiązkowych, znaleźliśmy się na 13 miejscu wśród szkół województwa http://liceapolskie.pl/ (w całej Polsce – miejsce 121) - http://liceapolskie.pl/ Na ten wynik składają się wyniki cząstkowe z języka polskiego (7 wynik w województwie – 50 wynik w kraju), języka angielskiego (29 w województwie – 123 w kraju) i matematyki (14 w województwie – 95 w kraju ).

 

  

 

  WYNIKI EWD

         

Na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych http://ewd.edu.pl/ ogłoszono nowe wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej za lata 2012-2014. Wynika z nich, że II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach jest szkołą zarówno o wysokich wynikach maturalnych, jak również o wysokiej efektywności mierzonej EWD http://ewd.edu.pl.

Efektywność nauczania w danej szkole często utożsamiana jest z jej wynikami egzaminacyjnymi. Gdyby wszystkie szkoły w Polsce pracowały z uczniami o tym samym poziomie uprzednich osiągnięć szkolnych faktycznie wyniki egzaminu końcowego byłyby dobrą miarą efektywności. A ponieważ tak nie jest... zawsze można twierdzić, że w przypadku sukcesu zasługa nie powinna być przypisywana szkole, lecz wynika wyłącznie z potencjału uczniów (podobnie w przypadku odpowiedzialności za porażkę). Metoda EWD (edukacyjnej wartości dodanej) pozwala uwzględnić zróżnicowanie szkół ze względu na zasoby „na wejściu”. W wypadku liceów ogólnokształcących i techników najlepszą, dostępną miarą zasobów „na wejściu” są wyniki uczniów na egzaminie gimnazjalnym. Wyniki egzaminu gimnazjalnego informują nie tylko o poziomie osiągnięć szkolnych ucznia na progu szkoły ponadgimnazjalnej, ale są też

 

„nośnikiem” wiedzy o środowisku rodzinnym dziecka, o jego poziomie zdolności i motywacji szkolnej. Dzieje się tak dlatego, że wyniki egzaminu gimnazjalnego są uwarunkowane podobnymi czynnikami, co rezultaty matury. Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne. Wkład ten nazywamy właśnie edukacyjną wartością dodaną. EWD jest egzaminacyjnym wskaźnikiem efektywności nauczania w danej szkole. Wynik egzaminacyjny i EWD łącznie dają pełniejszą informację o szkole niż każdy z nich z osobna. Konsekwencją tego, że uwzględniamy zarówno wynik maturalny jak i wskaźnik EWD, jest prezentacja wyniku szkoły w dwuwymiarowym układzie współrzędnych. Ze względu na niepewność statystyczną szacowania wskaźników położenie szkoły przedstawiane jest za pomocą elipsy. Wielkość elipsy graficznie przedstawia stopień tej niepewności. Im więcej wyników egzaminacyjnych uwzględnia się w obliczeniach, tym mniejsza niepewność i mniejsza tym samym elipsa. Opis położenia szkoły (elipsy) w układzie współrzędnych (wynik egzaminu, EWD) może ułatwić wyróżnienie kilku punktów odniesienia i wskazanie 5 typów szkół:

 

1. Szkoły neutralne. Licea ogólnokształcące lub technika, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników maturalnych, jak i przeciętną efektywność.

2. Szkoły o wysokich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności mierzonej EWD (prawa górna ćwiartka). To przypadek naszego liceum.

3. Szkoły o wysokich wynikach maturalnych i niskiej efektywności mierzonej EWD (prawa dolna ćwiartka).

4. Szkoły o niskich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności mierzonej EWD (lewa górna ćwiartka).

5. Szkoły o niskich wynikach maturalnych i niskiej efektywności mierzonej EWD (lewa dolna ćwiartka).

Przy opracowaniu korzystano z tekstów ze strony Instytutu Badań Edukacyjnych.

 

  ODWIEDŹ MNIE ...

         

20 grudnia odwiedziłyśmy Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Zabrzu. Podczas spotkania młodzi pacjenci przyjęli nas gorąco chętnie pozując do zdjęć. Prezenty sprawiły im wiele radości, dlatego serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy wsparli akcję „Trochę szczęścia dla dzieci z onkologii". Dzięki Wam i Waszym Rodzicom udało nam się kupić dużo prezentów dla małych pacjentów. Dziękujemy!

 

 

        

 

 

         

  MOIM ZDANIEM

         

Przechodząc do wniosków nagrodzonego eseju rozważającego wyzwania współczesnej demokracji Anna Szczepanek pisze: „Temu, że nasz obecny system demokracji parlamentarnej znajduje się w stanie kryzysu tylko niewielu może zaprzeczyć. W każdym kraju demokratycznym obywatele odczuwają niezadowolenie i głębokie podziały. Politycy skarżą się, że wyborcy zachowują się jak niegrzeczne dzieci, obywatele zaś narzekają, że politycy są głusi na ich potrzeby. Wyborcy zaś są kapryśni i notorycznie przeskakują ze swoim poparciem z partii na partię. Nie dość tego, coraz częściej głosują na ugrupowania radykalne i populistyczne. Krajobraz polityczny jest wszędzie podzielony i rozdrobniony, co dodatkowo utrudnia pokonanie różnic i utworzenie rządu posiadającego pełną aprobatę społeczną. Prawie wszystkie kraje demokratyczne mają problemy finansowe, cierpią na bardzo wysokie bezrobocie, liczne grupy obywateli znajdują się na marginesie. Praktycznie żaden demokratyczny rząd nie znalazł adekwatnej formuły na rozwiązanie problemu starzejącej się populacji. Regułą jest, że społeczeństwa w systemach demokratycznych narzekają na przerosty biurokracji i nadmiar przepisów i praw. Sposobem na nowe problemy, zamiast autentycznych rozwiązań jest jeszcze więcej ustaw i regulacji. Równocześnie demokratyczne rządy nie radzą sobie z zadaniem, które przez większość obywateli uważane jest za główny obowiązek władzy, mianowicie z utrzymaniem prawa i porządku. (…) Ludzkie zaufanie w demokratycznie wybranych przedstawicieli spada, rośnie natomiast niewiara w skuteczność rządu, brak zaufania do polityków. Wielu ludzi obawia się zarówno o swoją przyszłość, jak i następnych pokoleń. Mimo, że świadomość istniejącego kryzysu jest powszechna, nie ma miejsca na jakąkolwiek krytykę samego systemu demokratycznego. Praktycznie nie ma nikogo, kto winą za istniejące problemy i trudności obciążałby demokrację. Przywódcy polityczni – bez względu na to, czy z lewa, czy z prawa – obiecują rozwiązywać nasze problemy przy pomocy większej, a nie mniejszej dawki demokracji. A więc nadal obiecują ludziom, że będą się wsłuchiwać w ich żądania, stawiając interes publiczny ponad interesem prywatnym. Obiecują ograniczyć biurokrację, zapewnić przejrzystość działania rządu i zapewnić sprawność wszelkich służb. Nigdy jednak nie kwestionują dogmatu, który mówi, że system demokratyczny jest niezbędny. Prędzej przyznają, że źródłem naszych problemów jest nadmiar wolności, niż nadmiar demokracji. A czynnikiem, który w demokracji mobilizuje polityków do działania jest pragnienie ponownego zwycięstwa wyborczego. A ludzie otrzymują to, czego chcą. A przynajmniej to, czego chce większość. Mamy prawo narzekać na skutki naszej demokracji, ostatecznie jednak dostajemy to, czego chcemy, ponieważ właśnie to wybraliśmy.”

 

W podsumowaniu nagrodzonego eseju zatytułowanego „Indignados” Aleksandra Wanat pisze: „Przedstawiciele polskiego Ruchu Oburzonych (…) regularnie spotykają się na zebraniach i debatach mających na celu nakłonienie rodaków do >>podjęcia wspólnych wysiłków budowania podstaw wolnej, niezależnej od globalistycznej korporacji, zasobnej i dobrze zarządzanej Polski<<. Działania tego stowarzyszenia (…) nie wydają się być jednak niczym atrakcyjnym i przekonującym dla młodych (…) ludzi, którzy nie przejawiają zaufania do tego typu zgromadzeń, związków czy partii politycznych. Traktują je bowiem jako coś statycznego, nierozwijającego się, nieprzynoszącego żadnych zmian czy korzyści, niepotrafiącego porozumieć się ze społeczeństwem. Młodzież odstępuje od tradycyjnych, w jej mniemaniu – konserwatywnych - rozwiązań. Woli posługiwać się nowoczesnymi metodami technologicznymi, które uważa za szybszy i doskonalszy środek przekazu informacji. Serwisy społecznościowe, takie jak Facebook czy Twitter dają nieograniczone możliwości. To najczęściej dzięki tym portalom młodzi ludzie >>skrzykują się<< i wspólnie organizują różnego typu akcje. Daje im to możliwość trafienia do szerszego grona osób. Tak też było w przypadku manifestacji Oburzonych. Narodowy protest przeciwko ACTA (Anti- Counterfeiting Trade Agreement) to kolejny przykład internetowego zjednoczenia, które okazało się być tak nieprawdopodobną siłą, iż ostatecznie udało się przeforsować tę inicjatywę, uznaną w rezultacie za sprzeczną z Konstytucją RP. Licealiści i studenci posługują się dzisiaj zupełnie innymi środkami wyrazu niż starsze pokolenia. Happeningi i flash moby- to te najbardziej z nich upowszechnione. Bywają one kontrowersyjne, nierzadko niezwykle efektowne, ale właśnie dzięki temu - autentyczne, gdyż wpływają na emocjonalną sferę odbiorcy - a to daje im ogromną przewagę we wpływie na funkcjonowanie państwa. Wydaje mi się, że młode pokolenia są zbyt ograniczane przez swoich rodaków. Panuje stereotyp, że na najwyższych i najbardziej odpowiedzialnych stanowiskach powinny być obsadzane osoby starsze i doświadczone. Jest to jednak przejaw egoizmu i braku zaufania wobec młodych ludzi, którzy odczuwają silną potrzebę partycypacji w życiu społecznym swojego kraju. Nietrafione wybory i rozwiązania mogą być właśnie skutkiem przepaści pokoleniowej na arenie politycznej kraju, a więc niedopuszczania młodzieży do udziału i wpływania na decyzje podejmowane dla dobra całego narodu. Bezsprzecznie każde państwo powinno się otworzyć na nadchodzące młode pokolenia, bo to one przecież przez najbliższe lata będą stanowić fundament społeczeństwa. Stéphane Hessel twierdził, że oburzanie się i tworzenie to dwa nierozerwalnie związane ze sobą działania.

 

        


Nie mogę się z tym nie zgodzić. Gdybyśmy nie mieli przeciwko czemu się oburzać, wciąż tkwilibyśmy w jednym punkcie, nie zmieniając zupełnie niczego. Nasza sytuacja nie uległaby ani pogorszeniu, ani transformacji na lepsze, co jednocześnie zahamowałoby rozwój całego społeczeństwa, i szerzej, całego państwa. Starsze i młodsze pokolenia, kobiety, mężczyźni i dzieci, a w szczególności młodzież - każdy z nas - może mieć wpływ na przestrzeń, w jakiej żyje, każdy z nas - może się przeciwstawić złu świata, który go otacza. Posługując się słowami wspomnianego przeze mnie wielokrotnie francuskiego pisarza: >>życzę Wam wszystkim, życzę każdemu z Was, aby miał swój własny powód do oburzenia<< (S.Hessel >>Czas oburzenia!<< Warszawa 2011, s.11).” Swoje refleksje nad dobrymi praktykami i nietrafionymi rozwiązaniami polityki wielokulturowości Ewelina Sowa rozpoczyna w wyróżnionym eseju od następującej konstatacji: „Przygaszona sala kinowa mieści w sobie tłum widzów, którzy z wielką pasją i napięciem na twarzy, śledzą losy bohaterów ponowoczesnych, narodzonych w efekcie destrukcji świata nowoczesnego, >>postępowego<<, przepełnionego konfliktami na tle etnicznym i wielokulturowym. Miejsca ich egzystencji, w zależności od wizji autora czy reżysera, różnią się nieco od siebie, jednak w wielu przypadkach zdają się łączyć z orwellowską wizją świata antyutopijnego. W nowej rzeczywistości, pozbawionej dat i kalendarzy, kreowanej przez takie filmy jak >>Igrzyska śmierci<< czy też >>Equilibrium<<, istnieją dwa szczególnie zatrważające punkty wspólne. Są to jednolitość i zniewolenie jednostki. Choć to oczywiste, że głównym celem tego typu produkcji jest jak największy zysk, powstały na skutek szerokiego zainteresowania publiczności filmem celowo straszącym wizją realistycznego świata reżimu, śledząc ostatnie światowe wydarzenia, nie potrafię oprzeć się wrażeniu, że działania, które podejmują możni tego świata przybliżają nas w jakimś stopniu do tej pozornie nierealistycznej przyszłości.”

         
         

  UNIWERSYTET NAGRADZA

         

Uczniowie Staszica z sukcesem wzięli udział w organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński konkursie na eseje z zakresu problematyki współczesnych stosunków międzynarodowych i studiów kulturoznawczych. W tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych uczestnicy pisali prace na tematy: „Polityka wielokulturowości w Europie i na świecie- dobre praktyki i nietrafione rozwiązania”, „Wyzwania i problemy współczesnej demokracji”, „Ruch oburzonych i obywatelska partycypacja młodych w funkcjonowaniu państw i społeczeństw”, „Polska w UE - bilans członkostwa i współczesne wyzwania dla UE”.

 

Esej Anny Szczepanek o demokracji zajął w swojej kategorii najwyższe miejsce. II nagrodę zdobyła Maja Kabus, a wyróżnienie otrzymała Ewelina Sowa - obie uczennice zgłębiały problematykę wielokulturowości. III miejsce przyznano Aleksandrze Wanat za pracę o Ruchu oburzonych. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w auli Colegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udział w kolejnej edycji konkursu. Zainteresowanym proponujemy zapoznanie się z fragmentami nagrodzonych prac.

Więcej: http://www.wsmip.uj.edu.pl/

 

                 
         

  ŚCIEŻKA WIELU KULTUR

         

Dzięki multimedialnej lekcji na żywo, transmitowanej z Muzeum Historii Żydów Polskich, uczennice i uczniowie Staszica mieli okazję zapoznać się w wielkim, ale funkcjonalnym skrócie z tysiącletnią historią polskich Żydów. Uczestnicy lekcji „przeszli” wraz z prowadzącymi wirtualne zajęcia Marią Seweryn i Maciejem Orłosiem ulicami wieloreligijnego Zamościa, uliczkami typowego sztetla oraz kładką łączącą Małe i Duże warszawskie Getto. Spacer chwilami był pełen koloru i „egzotyki”, chwilami nasycony grozą wojny, ale w całości inspirował do zadawania kolejnych pytań o żydowską kulturę, teraźniejszość i przeszłość. Kultura języka jidysz, historia dowodzącego żydowskim oddziałem podczas insurekcji kościuszkowskiej Berka Joselewicza, twórczość i tożsamość poety Juliana Tuwima to tylko niektóre wątki, które pozwalały uczestnikom dostrzec miejsca spotkania i przenikania się tego, co polskie z tym, co żydowskie.

 

.Lekcja stała się także okazją do przyjrzenia się historii Żydów mieszkających przed drugą wojną w Tarnowskich Górach. Dzięki materiałom opracowanym przez starsze roczniki uczniów Staszica, mogliśmy przenieść się sto lat wstecz i „zobaczyć” tarnogórską synagogę w miejscu, w którym dzisiaj znajduje się tylko targowisko. Zajęcia związane z niedawnym otwarciem warszawskiego muzeum były pierwszym, ale nie jedynym w tym roku szkolnym spotkaniem z judaizmem i kulturą polskich Żydów. Na kolejne – w ramach działalności Kola Dialogu Międzykulturowego - zaprasza Anna Włodek.

                 
         

Strona 1 z 15